Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину (“Службени гласник РС”, бр. 149 од 11. децембра 2020. год.)

I. ОПШТИ ДЕО
II. ПОСЕБАН ДЕО
III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Образложење
Програмске информације
Табела Члан 1.
Табела Члан 4.
Табела Члан 5.

Закон о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 40 од 22. априла 2021. год.)

Чланови 1-6.
Члан 7.
Члан 8.
Образложење
Табеле из Члана 1.

Сличне теме

Закон о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 76/2021)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад по основу Уговора о кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд–Ваљево–Лозница („Службени гласник РС“, бр. 59/2021)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац–Врање („Службени гласник РС“, бр. 59/2021)