Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Претрага go

20.10.2008.
Saopštenje za javnost Ministarstva finansija u vezi sa početkom primene Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije
Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 16. oktobra 2008. godine usvojila Zaključak kojim se predviđa početak primene Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice sa jedne strane, i Republike Srbije s druge strane, od 01. januara 2009. godine. Cilj ove mere je skraćivanje neophodnog vremena između početka primene Prelaznog sporazuma i dobijanja statusa zemlje kandidata.

Potpuna liberalizacija trgovine će biti završena nakon šest godina, odnosno 1. januara 2014. godine. Tempo liberalizacije može biti ubrzan u zavisnosti od ekonomske situacije.

Srbija još od 2001. godine uživa preferencijalni status na izvoz robe u EU na osnovu Autonomnih trgovinskih mera odobrenih od strane EU (Uredba Saveta broj 2007/2000) koje dozvoljavaju potpuno slobodan izvoz robe poreklom iz Srbije na tržište EU. Ovaj režim je na snazi do 31. decembra 2010. godine. Stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ove mere će se prevesti u sporazumne mere, odnosno postaju ugovorna obaveza.


16.10.2008.
Saopštenje za javnost
Danas, 16. oktobra 2008. godine u Udruženju banaka Srbije održan je sastanak na inicijativu Ministarstva finansija na temu "Trenutna situacija u bankarskom sektoru Srbije". Učesnici sastanka bili su: dr Slobodan Ilić, državni sekretar Ministarstva finansija u Vladi Republike Srbije, Mira Erić, viceguverner Narodne banke Srbije, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije i predsednici Izvršnih odbora banaka.

Na sastanku je ponovo konstatovano da je bankarski sektor Srbije solventan, likvidan, siguran i da građani i privredni sektor mogu da imaju u njega puno poverenja. Analiziran je budući period poslovanja banaka i istaknute su određene mere koje treba da se sprovedu: permanentna komunikacija između Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije, Udruženja banaka Srbije i banaka, da se u kontinuitetu razmatraju inicijative i predlozi bankarskog sektora i na vreme identifikuju eventualni problemi i mere nadležnih institucija.


15.10.2008.
Saopštenje za javnost
Dana 15. oktobra 2008. godine u Ministarstvu finansija održan je sastanak predstavnika industrije osiguranja i fondovske industrije u Srbiji sa predstavnicima Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije.

Cilj sastanka je bio da se u neposrednom razvogovoru identifikuju mogući kratkoročni i/ili dugoročni uticaji globalne finansijske krize na finansijski sektor u Srbiji, kao i moguće mere koje bi nadležne državne institucije mogle preduzeti u cilju neutralisanja eventualnih šteta.

U vrlo konstruktivnom razgovoru sagledano je trenutno stanje u navedenim finansijskim oblastima pri čemu je, pored ostalog, konstatovano je da je neophodno maksimalno zaštiti i očuvati poverenje u bankarski sektor kao generatora opšteg poverenja u sve finansijske aktere, kao i da industrija osiguranja u Srbiji nije direktno ugrožena globalnom finansijskom krizom. Takođe su poslednjih dana uočene određene pojave koje se svode na oklevanje ili odlaganje odluke o kupovini novih polisa životnog osiguranja, ali je konstatovano da nema povlačenja sredstava po osnovu postojećih. Konstatovano je da će se kriza odraziti na funkcionisanje fondovske industrije, pre svega u manjem dolasku stranih investitora, ali i da penzijski fondovi nisu direktno pretrpeli bilo kakvu štetu usled globalne finansijske krize, dok je utvrđeno da je najveći trenutni problem fondovske industrije problem likvidnosti.


02.10.2008.
Usvojen predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2008. godinu i Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu
Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 2. oktobra 2008. godine usvojila je predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2008. godinu i Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu.

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije utvrđuju se ukupni prihodi Republike Srbije u iznosu od 650,174.3 miliona dinara, ukupni rashodi i neto pozajmice 695,959.1 milion dinara, dok deficit iznosi 45,784.7 miliona.

Ministarka Dragutinović je istakla da je učešće prihoda u BDP-u povećano za 0,4%, rashoda za 0,6%, a deficita za 0,2%. “Povećanje ekspanzivnosti fiskalne politike kroz rebalans nije značajno, ali je realizovano u uslovima visoke tražnje i pregrejane privrede, a neophodno je već od 2009. godine početi zaokret u pravcu smanjenja učešća javne potrošnje i fiskalnog deficita u BDP-a”, istakla je Diana Dragutinović.


01.10.2008.
Saopštenje za javnost
U okviru finansijskog upravljanja za podršku sprovođenja Sporazuma o razvojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova Slovačke Republike potpisalo je Finansijski memorandum 30. septembra 2008. godine.

Pravni okvir saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike predstavlja Sporazum o razvojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, potpisan 3. decembra 2007. godine. Konkretni uslovi i iznos dodeljenih sredstava definišu se Finansijskim memorandumom, koji se potpisuje za svaku godinu, a do danas je potpisano pet Finansijskih memoranduma. Po osnovu I Finansijskog memoranduma odobrena je pomoć u visini od 1.3 miliona €, po osnovu II Finansijskog memoranduma -1.6 miliona €, po osnovu III Finansijskog memoranduma -1.5 miliona € i po osnovu IV Finansijskog memoranduma - 50 miliona SKK (oko 1.3 miliona €). Poslednji, peti po redu (V) Finansijski memorandum za 2007. godinu potpisan je 6. maja 2008. godine i za projekte kandidovane u 2007. godini izdvojeno je 64 miliona SKK (oko 1.9 miliona €).


30.09.2008.
Vlada usvojila Izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći
Vlada je na sednici održanoj 18. septembra 2008. godine usvojila Izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći u Republici Srbiji u 2006. godini, koji predstavlja analitički (uporedni) pregled dodeljene državne pomoći u 2004, 2005. i 2006. godini. Izveštaj za 2006. godinu sadrži podatke prikupljene od davalaca državne pomoći, a u njegovoj izradi je u najvećoj mogućoj meri primenjena metodologija koja je propisana od strane Evropske komisije u oblasti izveštavanja o državnoj pomoći.


29.09.2008.
Saopštenje za javnost
U okviru finansijskog upravljanja za podršku sprovođenja Sporazuma o razvojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova Slovačke Republike potpisaće Finansijski memorandum u utorak 30. septembra 2008. godine u 16:00 časova u Kabinetu ministra finansija, Kneza Miloša 20.


26.09.2008.
Saopštenje za javnost
Ministarstvo finansija i “Projekat podrške Ministarstvu finansija” podržan od strane UNDP-a, a povodom uspešnog završetka Projekta, održali su skup zahvalnosti u petak, 26. septembra 2008. godine sa početkom u 14:00 časova u Ministarstvu finansija, Kneza Miloša 20. Skupu su prisustvovali ministar finansija Diana Dragutinović, stalni predstavnik Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) Lans Klark i zamenik ambasadora Kraljevine Holandije u Beogradu Tsjeard Hoekstra.

Državni sekretar Janko Guzijan se u ime Ministarstva finansija zahvalio Vladi Kraljevine Holandije i UNDP-u za njihov ogroman doprinos razvoju kapaciteta Ministarstva finansija tokom proteklih sedam godina. Državni sekretar je izrazio duboko uverenje da će se saradnja sa Vladom Kraljevine Holandije i UNDP-om nastaviti i u budućnosti.


22.09.2008.
Rebalans budžeta za 2008. godinu do 5. oktobra
Ministarka finansija Diana Dragutinović je naglasila da je neophodna preraspodela državne kase, a da će manjak u budžetu od oko 55 milijardi dinara biti pokriven iz tekućih prihoda i preraspodelom rashoda. "Tih 55 milijardi dinara može biti pokriveno realnim novcem", naglasila je ministarka Dragutinović.

Ministarka je precizirala da su dodatni rashodi neophodni zbog izdataka za formiranje zajedničkog preduzeća države Srbije sa italijanskim Fijatom, za finansiranje izgradnje Koridora 10 i zbog povećanja oktobarskih penzija za deset odsto koje će biti isplaćeno sa novembarskim čekom.


17.09.2008.
Novi Zakon o javnim nabavkama doneće uštede u budžetu
Na konferenciji za novinare državni sekretar Ministarstva finansija Slobodan Ilić rekao je da će novi Zakon o javnim nabavkama omogućiti značajnu uštedu u budžetu, doprineti jačanju konkurencije i privatnog sektora, kao i stvaranju dodatnih antikoruptivnih mehanizama. „Donošenjem ovog zakona, čiji je predlog Vlada Srbije već uputila Skupšini na usvajanje po hitnom postupku, zemlja će biti u mogućnosti da ispuni još jedan od uslova na putu pridruživanja Evropskoj uniji“, izjavio je Slobodan Ilić.

Državni sekretar Ilić je istakao da je nacrtom izmenjeno više od dve trećine postojećeg Zakona o javnim nabavkama. Kako je državni sekretar Slobodan Ilić precizirao, novi zakon će doneti promene formalne prirode, ali i smanjenje troškova i procesa administriranja, unapređenje postupaka javne nabavke i njene efikasnosti kao i bolju kontrolu, nadzor i zaštitu prava ponuđača.


11.09.2008.
Saopštenje za javnost Ministarstva finansija u vezi sa prelaznim sporazumom o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije
Narodna skupština Republike Srbije je 9. septembra 2008. godine ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Prelazni trgovinski sporazum. SSP i Prelazni sporazum su potpisani 29. aprila 2008. godine u Briselu.

SSP će stupiti na snagu nakon što ga potvrde Savet ministara EU i Evropski parlament i nakon ratifikacije u svim državama potpisnicama, članicama EU. Prelazni sporazum će stupiti na snagu nakon što ga potvrde Savet ministara EU i Evropski parlament.

Prelazni sporazum predstavlja trgovinski deo SSP i odnosi se na međusobnu trgovinu industrijskim i poljoprivrednim proizvodima i primenjivaće se do ratifikacije SSP u zemljama članicama EU.


04.09.2008.
Saopštenje za javnost
Ministarstvo finansija, od jula meseca 2008. godine, izveštava o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda u skladu sa standardnom, međunarodno uporedivom metodologijom, izrađenom od strane Međunarodnog monetarnog fonda (Statistika državnih finansija – Government Finance Statistics GFS iz 1986. godine). Osnovna razlika između do sada primenjivane i nove metodologije sastoji se u tome što je stara metodologija precenjivala budžetske prihode (uključivala licence za mobilnu telefoniju) i potcenjivala rashode (nije uključivala pozajmice i vraćanje duga penzionerima). Tako se ove godine planirani budžetski deficit od 14,8 milijardi dinara (stara metodologija) primenom standardne međunarodne metodologije uvećava na 44,9 mlrd dinara.

Istovremeno, Ministarstvo finansija zbog uporedivosti i dalje nastavlja da izveštava po staroj metodologiji po kojoj je usvojen Zakon o budžetu za 2008. godinu. Prema staroj metodologiji, budžet Republike Srbije za prvih osam meseci 2008. godine ostvario je suficit u iznosu od 3,9 mlrd dinara, dok je po standardnoj međunarodnoj metodologiji (GFS 1986) ostvaren deficit u iznosu od 17,4 mlrd dinara.


29.08.2008.
Predlog rebalansa budžeta tokom septembra
Državni sekretar Ministarstva finansija Janko Guzijan najavio je da će rebalans budžeta biti predložen Vladi tokom septembra, a razmatran i usvojen u Skupštini Srbije polovinom oktobra. U pripremi rebalansa, Ministarstvo finansija za cilj ima obuzdavanje javne potrošnje i deficita, odnosno obezbeđivanje sredstava za dodatne rashode preraspodelom.

Državni sekretar Guzijan je takođe naglasio da Ministarstvo finansija očekuje veće prihode budžeta u iznosu do 20 milijardi dinara koji su rezultat većeg rasta ekonomije, ali nažalost i višu inflaciju od prvobitno planirane. U prvih sedam meseci ove godine prihodi državne kase su viši za 18 odsto u odnosu na isti period prošle godine.


28.08.2008.
Vanredno povećanje penzija za 10 odsto
Državni sekretar Janko Guzijan za RTS, 28. avgust 2008. godine

Nakon konsultacija koje su trajale otprilike tri nedelje, Vlada će razmotriti predlog Ministarstva rada i socijalne politike o vanrednom povećanju penzija u oktobru 2008. godine. Poslednji predlog koji je usaglašen sa Ministarstvom finansija, a na koji je dato pozitivno mišljenje na pomenuti predlog Ministarstva rada, je da se penzije, uz redovno usklađivanje koje ide u oktobru mesecu, povećaju vanredno još 10 odsto.


28.08.2008.
Za vanrednu povišicu penzija osam milijardi dinara iz rebalansa budžeta
Janko Guzijan, državni sekretar u Ministarstvu finansija, najavio je vanredno povećanje penzija od deset odsto. „Ministarstvo finansija će podržati predlog Ministarstva rada i socijalne politike, pod uslovom da se sredstva obezbede u rebalansu budžeta za ovu godinu. Dodatna sredstva za izdatke za penzije biće obezbeđena iz dodatnih prihoda budžeta i ušteda na drugim budžetskim pozicijama, a to će biti definisano rebalansom budžeta. Procena je da je za vanredno usklađivanje penzija potrebno izdvojiti oko osam milijardi dinara“, rekao je Guzijan.


04.08.2008.
Diana Dragutinović: „Iz budžeta prvo za najsiromašnije“

Ukoliko bi se penzije u septembru vanredno povećale za 10 odsto, a u oktobru, po osnovu redovne indeksacije za sedam procenata, ukupan nominalni rast penzije u toku ove godine dostigao bi oko 40 odsto, dok bi njihov realni rast, pri godišnjoj inflaciji od oko 12 odsto, iznosio 28 procenata. Ni u jednoj zemlji nije moguće da pri rastu proizvodnje od 7-8 odsto, dohoci 1,6 miliona stanovnika, u ovom slučaju penzionera, porastu realno za 28 odsto, a da to ne izazove velike inflatorne pritiske, izjavila je za Politiku ministar finansija dr Diana Dragutinović.

Ministarka je za diferencirano povećanje penzija čime bi se smanjile razlike između minimalnih i maksimalnih penzija, odnosno za povećanje samo najnižih penzija. Ona je, međutim protiv Uredbe kojom bi se, kako je najavio premijer, obezbedilo vanredno povećanje penzija od septembra jer postoji Zakon koji reguliše penzije.01.08.2008.
Vlada još ne prodaje Dunav

Državni sekretar Ministarstva finansija Slobodan Ilić na nezvanične najave o nameri najveće osiguravajuće kuće iz Poljske PZU na akviziciju Dunava, jedinog osiguranja u Srbiji čiji je većinski vlasnik država, i slovenačkog Triglav osiguranja, kao i pisanja o namerama da za to plate 4,9 milijardi dolara (3,2 milijarde evra), kaže da ponuda zasad nije javna.

“Kako ni u Vladu ni u Ministarstvo finansija niti u Agenciju za osiguranje depozita nisu došle bilo kakve najave takve jedne zainteresovanosti, vest objavljena u medijima jedina je informacija kojom raspolažemo”, napominje Ilić.

“Iskustvo nas uči da u oceni medijskih najava zainteresovanosti treba biti više nego oprezan, imajući u vidu da su i ranije, u medijima, a u vezi sa procesima privatizacije, potencijalni interesenti za pojedine subjekte privatizacije izlazili sa određenim iznosima cene, koju su bili „navodno" spremni da plate, ali da se to u praksi nije i dešavalo, već se zaključilo da je reč o pokušaju da se „stvori odgovarajući ambijent i kreira domaće javno mnjenje", a sa ciljem da zauzmu što bolju startnu poziciju u postupku nadmetanja i eliminiše potencijalna konkurencija”, kaže Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija.30.07.2008.
Diana Dragutinović: "Katanac na budžet"

Diana Dragutinović, ministarka finansija Srbije, u intervjuu za Ekonomist kaže da posle ovogodišnjeg deficita, za koji se procenjuje da će biti veći od 700-800 miliona evra, Srbija ima veliku šansu da naredne godine njen budžet bude uravnotežen, pa čak i u blagom suficitu.

U intervjuu za Ekonomist ona tvrdi da ni po koju cenu neće dozvoliti da ekspanzivna fiskalna politika ugrozi makroekonomsku stabilnost. Diana Dragutinović poručuje da će insistirati na merama štednje i to na svim nivoima, a to podrazumeva i da će plate u javnom sektoru naredne godine rasti sporije od bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ministarka finansija je, takođe, najavila da će se založiti za ukidanje poreza na kapitalnu dobit i prenos apsolutnih prava na finansijske transakcije i da će u roku od dve godine potpuno liberalizovati kapitalne transakcije.25.07.2008.
Srbija ne plaća dodatne troškove na odobrene kredite Svetske banke i EIB

Pomoćnik ministra finansija u Vladi Republike Srbije Zoran Ćirović izjavio je da Srbija ne plaća nikakve dodatne troškove zbog korišćenja sredstava iz zajmova, kredita i donacija Svetske banke i Evropske investicione banke, bez obzira na to što su ti ugovori potpisani pre godinu dana, a još nisu ratifikovani u Skupštini Srbije.

Ćirović je u izjavi za agenciju Tanjug istakao da se na dnevnom redu vanrednog zasedanja Skupštine nalaze predlozi zakona za ratifikaciju 11 međunarodnih finansijskih ugovora, a kada se oni usvoje, biće obezbeđeni uslovi da Srbija počne da koristi sredstva zajmova, kredita i donacija Svetske banke i Evropske investicione banke u vrednosti od 286,22 miliona evra.16.07.2008.
Janko Guzijan: Ispunjenje obećanja kroz par godina

Ako je bar sudeći prema brojnim potezima koja je u poslednjih godinu - dve dana povukla Narodna banka Srbije, jasno je da nas i u budućnosti čeka izrazito restriktivna monetarna politika. Međutim, pravac kojim će se kretati naša fiskalna politika još nije u potpunosti jasan. Najave koje su građanima date kroz predizbornu kampanju govore o tome da će promena u ovoj oblasti definitivno biti.

Prema tvrdnjama Janka Guzijana, državnog sekretara u Ministarstvu finansija ciljevi fiskalne politike definisani su nedavno kroz usvajanje Memoranduma o ekonomskoj politici.

Taj Memorandum predviđa da budžet u naredne tri godine iz faze deficita uđe u suficit, da se smanji inflacija i umanji spoljnotrgovinski deficit – kaže za „EU Market“ Guzijan. – Namera je da u tom predviđenom periodu od tri, četiri godine, poreske stope ostanu na nivou na kakvom su sada. Poreski zakoni će se, naravno, menjati, ali u kontekstu smanjenja administracije i birokratije, fer oporezivanja i bolje kontrole.prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd