Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти

Прикажи чланке из секције:
Подзаконски акти
Претрага go

Правилник о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара („Службени гласник РС“, бр. 118 од 30. децембра 2013. год.)


Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година („Службени гласник РС“, бр. 99/2004, 33/2005, 72/2006, 74/2013 - др. правилник и 118/2013 - др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 74/2013 - др. правилник и 118/2013 - др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 72/2006, 74/2013 - др. правилник и 118/2013 - др. правилник) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о обрасцу пријаве за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике ("Службени гласник РС", бр. 65/2005 и 116/2006) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години („Службени гласник РС“, бр. 100 од 3. септембра 2004. год.)


Правилник о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту (“Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 99/2012, 64/2013 и 67/2015) – пречишћен текст утврдила Пореска управа


Правилник о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора (“Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 56/2013, 90/2017 и 3/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића („Сл. гласник РС“, бр. 3/2005 и 86/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о поступку активирања банкарске гаранције и о начину коришћења средстава банкарске гаранције („Службени гласник РС“, бр. 114/2005 и 93/2009) – незванично пречишћена текст редакције Службеног гласника


Правилник о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС”, бр. 104/2018)


Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, бр. 104/2018)


Прaвилник o нaчину утврђивaњa пoрeскe oснoвицe зa oбрaчунaвaњe ПДВ у случajу прeвoзa путникa aутoбусимa кojи врши стрaни oбвeзник (“Службeни глaсник РС”, бр. 105/2004)


Правилник о контури и битмапи фискалног лога, изгледу фискалних докумената и значењу појединих података садржаних у фискалним документима („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)


Правилник о поступку фискализације, садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима и изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)


Правилник о облику и садржини обавештења из члана 18. став 3. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 140/2004 и 19/2005) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)


Правилник о ближој садржини, начину и поступку достављања електронских евиденција које банка доставља Пореској управи ("Службени гласник РС", бр. 107 од 9. новембра 2012. год.)


Правилник о облику и садржини пријаве за евиденцију укупне имовине у земљи и иностранству (“Службени гласник РС”, бр. 53 од 20. маја 2003. год.)


Правилник о условима и начину исказивања девизних износа у динарску противвредност и обратно („Службени гласник РС“, бр. 41 од 7. јула 2001. год.)претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд