Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > ORGANI UPRAVE > Uprava za javni dug

Uprava za javni dug
Pretraga go

Ana Tripović - v.d. direktora

Uprava za javni dug je organ uprave u sastavu Ministarstva finansija Republike Srbije, koja u sistemu javnih finansija ima ulogu obezbeđivanja likvidnosti države i podrške vladinim organima, javnim preduzećima i drugim državnim institucijama u finansiranju projekata od javnog značaja.

Uprava za javni dug je nosilac politike javnog duga, kao jedne od osnovnih grana makroekonomske politike, i ima stabilizacionu i razvojnu funkciju.

Rad Uprave za javni dug je pravno regulisan Zakonom o budžetskom sistemu, Zakonom o javnom dugu, Zakonom o budžetu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Uprava za javni dug obavlja poslove, koji se odnose na: zaduživanje na finansijskom tržištu u cilju finansiranja budžetskog deficita Republike i projekata od javnog značaja, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti i zaključivanje kredita, izdavanje garancija u korist javnih preduzeća, vladinih agencija i jedinica lokalne samouprave, upravljanje prilivima po osnovu javnog duga, izvršenje obaveza po osnovu javnog duga, evidentiranje i izveštavanje, pripremanje strategije upravljanja javnim dugom, kao i druge obaveze u skladu sa zakonom.


Trgovanje državnim hartijama od vrednosti

Posetite prezentaciju Uprave za javni dug:

Kalendar aukcija

Javni poziv za aukcije

Rezultati i statistika

Sekundarno trgovanje

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd