Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Upravi carina („Službeni glasnik RS“, br. 26 od 05. aprila 2019. god)


Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme („Službeni glasnik RS“, br. 34 od 17. maja 2019. god.)


Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis posla radnih mesta carinskih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 26 od 05. aprila 2019. god)


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 97/2018), sa izmenama („Službeni glasnik RS“, br. 34/2019)


Dopunski komentar Kombinovane nomenklature Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 11 od 20. februara 2019. godine)


Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 15/2019)


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 94/2012 - 05 broj 424-6502/2012 i 20/2019 - 05 broj 424-2733/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br, 16/2013 i 20/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 71/2011 - 05 broj 424-7302/2011 i 20/2019 - 05 broj 424-2734/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (Sl. glasnik RS, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 - dr. zakon i 104/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 44/2018 - dr. zakon, 48/2018, 62/2018, 104/2018 i 16/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013, 118/2013, 101/2017, 48/2018 i 104/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Službeni glasnik RS“, br. 116/2004, 99/2010, 104/2018 i 8/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor (“Službeni glasnik RS“, br. 99/2018)


Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole na osnovu procene rizika i posebnim elementima programa inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole iz delokruga budžetske inspekcije („Službeni glasnik RS“, br. 90/2018)


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju aktivnosti u vezi sa poveravanjem indirektnog upravljanja programom IPARD („Službeni glasnik RS“, br. 5/2017, 86/2018 i 27/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje (''Službeni glasnik RS'', br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica i o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini („Službeni glasnik RS“, br. 78/2018)


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 100/2014, 78/2017, 66/2018 i 78/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju korektivnih aktivnosti u vezi sa revizorskim nalazima koji se odnose na IKT aspekte funkcionisanja sistema za upravljanje pretpristupnom pomoći Evropske unije (IPA) („Sl. glasnik RS“, br. 86 od 22. septembra 2017. i broj 78 od 19. oktobra 2018. god.)prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd