Повериоци алиментације који имају пребивалиште на теритрији Републике Србије могу овом Министарству да поднесу захтев за покретање поступка по Конвенцији о остваривању алиментационих захтева у иностранству од 20. јуна 1956. године ("Сл. лист СФРЈ", додатак: Међународни уговори и други споразуми, бр.2/1960) против дужника који имају боравак на територији неке друге државе потписнице Конвенције. По пријему иницијалног захтева, подносиоцу се доставља упутство за подношење захтева за издржавање. У складу са чланом 6. став 3. Конвенције, поступак и сва питања поводом остваривања алиментационих захтева, регулишу се према закону државе дужника, односно њеном међународном приватном праву.

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија, у Информатору о раду Министарства финансија и на порталу еУправа.

Информатор о раду Министарства финансија

Портал еУправа

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=8846