З А К О Н

О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

„Службени гласник РС“, бр. 62 од 19. јула 2006, 47 од 29. јуна 2011, 93 од 28. септембра 2012, 83 од 10. октобра 2016, 104 од 23. децембра 2016 - др. закон


I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се обезбеђивање средстава општинама, градовима и граду Београду (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе) за обављање изворних и поверених послова.

Преузмите цео текст закона:


http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=5109