Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 1, јануар
2019.
ISSN 0354-3242

Садржај:


ЈАВНИ ПРИХОДИ
   ПОРЕЗИ
    Порез на додату вредност
    Порез на добит правних лица
    Порези на имовину
    Порез на доходак грађана
    Порески поступак и пореска администрација

   РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

   НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

    
    ПОДСЕТНИК
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14288