ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
73 године, бр. 1-6/2018
Београд

С А Д Р Ж А Ј

Горан НИКОЛИЋ
РЕЗУЛТАТИ ТРИ ФАЗЕ СРПСКЕ ЕКОНОМСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ
стр. 7-31

Бранимир КАЛАШ, Дејан ЈАКШИЋ, Кристина МИЈИЋ
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА
стр. 32-44

Стефан ВРЖИНА
АЛТЕРНАТИВНИ ПРИСТУПИ МЕРЕЊУ ЕФЕКТИВНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК У БАНКАМА
стр. 45-65

Марија НИКОЛИЋ
МОДЕЛИ ФИНАНСИРАЊА ЗАДРУГА
стр. 66-88

Славко ВУКША, Бруно ЂУРАН
ИНДИВИДУАЛНИ СТЕЧАЈ
стр. 89-104

ПРИКАЗИ
Снежана Р. СТОЈАНОВИЋ: ПОРЕСКО ПЛАНИРАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА: ИЗАЗОВИ И ОГРАНИЧЕЊА
Биљана Витковић
стр. 105-113Часопис Финансије, број 1-6/2018
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14194