Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 11, новембар
2018.
ISSN 0354-3242

Садржај:


ЈАВНИ ПРИХОДИ
   ПОРЕЗИ
    Порез на додату вредност
    Порез на добит правних лица
    Порези на имовину
    Порез на доходак грађана
    Порески поступак и пореска администрација

     АКЦИЗЕ

     ЦАРИНЕ

     ФИСКАЛНЕ КАСЕ


   ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

      РАЧУНОВОДСТВО

 
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14181