ЗАКОН
о накнадама за коришћење јавних добара
"Службени гласник РС", број 95 од 8. децембра 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања

Члан 1.
Овим законом уређују се накнаде за коришћење јавних добара, и то: обвезник плаћања, основица, висина, начин утврђивања и плаћања, припадност прихода од накнадe, као и друга питања од значаја за утврђивање и плаћање накнадa за коришћење јавних добара.





http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14155