ЗАКОН
о царинској служби

"Службени гласник РС", бр. 95 од 8. децембра 2018 . године

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се послови царинске службе, унутрашње уређење и руковођење органом који обавља послове царинске службе, овлашћења, права, дужности и одговорности царинских службеника и намештеника.
Послови царинске службе обављају се на основу начела професионалности и интегритета, јавности рада, пружања услуга јавности, одговорности и доследности у примени закона и употреби законских овлашћења.

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14153