На основу члана 27в став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
Влада усваја

ФИСКАЛНУ СТРАТЕГИЈУ
ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14119