Члан 1.

Потврђује  се  Споразум  о  зајму  између KfW,  Франкфурт на  Мајни  и Републике Србије –Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента), који је потписан 21. јуна 2017. годинеу Београду, у оригиналу на енглеском језику.

Закон о потврђивању Споразума о зајму између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије – Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента) („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3 од 23. априла 2018. год.)
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13721