ЕРП


Програм економских реформи (ERP) 2018-2020

Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. (нацрт) – јавна расправа од 29. децембра 2017. до 19. јануара 2018. 

Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020.


Програм економских реформи за период од 2016.до 2018. године (ERP)

Нацрт поглавља 4 Приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019. – коментари и сугестије до 23. јануара 2017. године

ЕРП 2016 - 2018

Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину 

Годишњи извештај ЕК о напретку Србије_2016

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања

Национални програм економских реформи за период од 2015. до 2017. године
Матрица економских политика и структурних реформи у периоду од 2015. до 2017. године

Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019ПФМ

Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, израдило Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јануара до децембра 2018.године . Након усаглашавања са коментарима надлежних институција и са коментарима Европске комисије, документ ће бити усвојен од стране Владе Републике Србије.

Нацрт Извештаја о спровођењу програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јануара до децембра 2018. годинеНационални програм за сузбијање сиве економије

Национални програм за сузбијање сиве економије

Акциони план за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економијеСтратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016.

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији ("Службени гласник РС", 61/2009, 23/2013)

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији ("Службени гласник РС", 61/2009)
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13661