Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годинуhttp://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13641