У складу са одредбама члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–исправка, 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и, Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13), систем финансијског управљања и контроле представља свеобухватни систем унутрашњих контрола који успоставља и за који је одговоран руководилац корисника јавних средстава, а којим се, управљајући ризицима, осигурава разумна увереност да ће се у остваривању циљева буџета и друга средства користити правилно, етично, економично, ефикасно и ефективно.

Даљи развој система финансиjског управљања и контроле иницирао је и развој система управљања ризицима и у складу са тим је Решењем министра број 021-01-00146/17-08 од 12. јануара 2018. године усвојена Стратегија управљања ризицима у Министарству финансија.

Стратегија управљања ризицима представља стратешки документ који употпуњује даљи развој система финансијског управљања и контроле и има за циљ да се у Министарству финансија уведе пракса управљања ризицима и успостави оквир којим ће се и у будућем периоду развијати сам процес управљања.

Решење о усвајању Стратегије управљања ризицима Министарства финансија, број 021-01-00146/17-08 од 12. јануара 2018. године

Стратегија управљања ризицима Министарства финансија

Образац за утврђивање и процену ризика
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13540