Члан 1.

Потврђује  се Уговор  о  зајму  између  KfW, Франкфурт  на  Мајни  и Републике  Србије  коју  представља  министар  финансија  за  Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V, који је потписан 8. јуна 2017. годинеу Београду, у оригиналу на енглеском језику.

Закон о потврђивању Уговора о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју представља министар финансија за Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 11 од 24. новембра 2017. год.)
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13425