Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2016. годину, број 413-00-20/2017-04 od 20.3.2017. године
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13107