На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15-у даљем тексту: Закон), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, број 83/15), 
    министар финансија доноси

П Р А В И Л Н И К
о ближем уређивању поступка јавне набавке

I. Предмет уређивања

Садржај

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује поступак јавне набавке унутар Министарства финансија (у даљем тексту: Министарство), а нарочито: начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (унутар Министарства финансија), број: 110-00-00491/2015-08, 9. новембар 2015. годинеhttp://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12249