Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (IASB) је издао Концептуални оквир у септембру 2010. године. Он замењује Оквир за припрему и презентацију финансијских извештаја.

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР
КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ
УВОД
Сврха и статус
Делокруг
ПОГЛАВЉА
1 Циљ финансијског извештавања опште намене
2 Извештајни ентитет биће накнадно додат
3 Квалитативне карактеристике корисних финансијских информација
4 Оквир (1989.): преостали текст
ЗА ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТА НАВЕДЕНА У НАСТАВКУ, ВИДЕТИ ДЕО Б ОВОГ ИЗДАЊА
УСВАЈАЊЕ КОНЦЕПТУАЛНОГ ОКВИРА 2010. ОД СТРАНЕ ОДБОРА
ОСНОВ ЗА ЗАКЉУЧКЕ ЗА ПОГЛАВЉЕ 1 И 3
ТАБЕЛА СЛАГАЊА


Концептуални оквир за финансијско извештавање
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10260