Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Organizacione jedinice > Unutrašnje jedinice izvan sektora, Sekretarijata i kabineta ministra

Unutrašnje jedinice izvan sektora, Sekretarijata i kabineta ministra
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Odeljenje za kontrolu državne pomoći obavlja normativno-pravne i studijsko-analitičke poslove kontrole državne pomoći koji se odnose na: pripremu predloga zakonskih i podzakonskih akata i drugih propisa kojima se uređuje kontrola državne pomoći; praćenje regulative Evropske unije u oblasti državne pomoći i predlaganje izmena i dopuna domaćih propisa u cilju obezbeđenja njihove usklađenosti sa novom regulativom Evropske unije; pripremu uputstava i instrukcija za primenu propisa u oblasti kontrole državne pomoći; izradu predloga godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći u Republici Srbiji koji Komisija za kontrolu državne pomoći podnosi Vladi; vršenje prijema prijava i drugih podataka od strane davalaca državne pomoći u cilju priprema rešenja Komisije; vođenje evidencije o prijavljenoj i odobrenoj državnoj pomoći; pripremu sednica i obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za Komisiju; vođenje upravnog postupka, davanje stručnog mišljenja o dozvoljenosti prijavljene državne pomoći i priprema predloga rešenja, odluka i zaključaka Komisije u postupku prethodne, odnosno naknadne kontrole i obaveštavanje nadležnih organa, institucija i službi u Republici Srbiji o donetim odlukama Komisije; izradu predloga godišnjeg izveštaja o radu Komisije; saradnju sa davaocima državne pomoći, odnosno predlagačima propisa koji predstavljaju osnov za dodelu državne pomoći pre podnošenja propisa u proceduru donošenja, u postupku prijavljivanja planirane državne pomoći, kao i u postupku izveštavanja o dodeljenoj državnoj pomoći; pripremu predloga projekata, projektnih zahteva i sprovođenje svih potrebnih aktivnosti vezanih za realizaciju odobrenih projekata za korišćenje fondova Evropske unije (predpristupnih i po pristupanju Republike Srbije EU), a u skladu sa metodologijom i zahtevima Evropske unije i drugih bilateralnih projekata; ažuriranje Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU u delu državne pomoći; učestvovanje u radu pregovaračkih grupa u vezi sa procesom pregovora Republike Srbije o pristupanju EU; obavljanje i drugih poslova iz delokruga kontrole državne pomoći.

Odsek za odnose Ministarstva sa javnošću obavlja poslove koji se odnose na: pripremu predstavnika Ministarstva za nastupe u javnosti; pregled dnevne štampe, stručnih časopisa i elektronskih medija; postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pripremu informatora o radu Ministarstva u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; odabir i klasifikovanje mišljenja za publikaciju „Bilten“; postavljanje sadržaja na internet stranicu ministarstva; poslove protokola u Ministarstvu, kao i druge poslove iz ove oblasti.

Odsek za internu reviziju obavlja poslove koji se odnose na: reviziju sistema; reviziju uspešnosti poslovanja; finansijsku reviziju i reviziju usaglašenosti sa propisima; reviziju svih poslovnih procesa i organizacionih jedinica Ministarstva, uključujući i reviziju pretpristupnih IPA fondova Evropske Unije, primenjujući propise Republike Srbije, Međunarodne standarde interne revizije u javnom sektoru, kodeks strukovne etike internih revizora.

Odeljenje za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije (AFKOS) obavlja poslove koji se odnose na: preduzimanje svih mera i aktivnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije i Republike Srbije: koordinaciju pravne, operativne i tehničke saradnje, kao i na razmenu podataka o nepravilnostima i slučajevima sumnje na prevaru sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara (OLAF), sa drugim nadležnim telima i službama Evropske komisije, kao i nadležnim telima i službama Republike Srbije, a u cilju prikupljanja informacija u vezi sa dokazima, utvrđivanjem činjenica i pokretanjem postupaka radi sankcionisanja nepravilnosti i zloupotreba u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije; sprovođenje i/ili organizovanje administrativnih provera prijava nepravilnosti i sumnji na prevaru, utvrđivanje činjenica za pokretanje postupaka radi sankcionisanja nepravilnosti i zloupotreba u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije, kao i pružanje administrativno-tehničke i logističke podrške OLAF-u na teritoriji Republike Srbije; utvrđivanje mogućih slabosti u nacionalnim sistemima za upravljanje finansijskim sredstvima Evropske unije; praćenje toka istraga i sudskih postupaka u vezi sa slučajevima dokazane prevare u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije i izveštavanje OLAF-a o njima; podršku radu Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije (AFKOS Mreža) i razmenu podataka o nepravilnostima i sumnji na prevaru u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije sa telima u AFKOS Mreži; upravljanje procesom izrade nacionalnih strategija i akcionih planova za zaštitu finansijskih interesa Evropske unije i praćenje njihovog sprovođenja; koordinaciju aktivnosti u vezi sa usaglašavanjem nacionalnih propisa sa propisima EU u vezi sa zaštitom finansijskih interesa EU; analizu i upravljanje rizicima u cilju prevencije nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije; organizaciju obuka radi prevencije nepravilnosti, a u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije, kao i budžetskih sredstava Republike Srbije; učestvovanje u relevantnim pregovaračkim grupama Republike Srbije u procesu pregovora o pristupanju EU u skladu sa utvrđenim nadležnostima.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd