Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Sektor budžeta
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Darko Komnenić - v.d. pomoćnika ministra

Tel: + 381 11 364 29 31
+ 381 11 364 29 32
Faks: + 381 11 361 89 33

Sektor budžeta obavlja normativne i studijsko-analitičke poslove na pripremi i izradi zakona i drugih propisa kojim se uređuje republički budžet, budžetski sistem, sistem javnih prihoda i javnih rashoda, sistem finansiranja organizacija za obavezno socijalno osiguranje; sistem finansiranja lokalnih vlasti, sistem finansiranja plata, sistem finansiranja političkih aktivnosti i sprovođenje strategije i planova integriteta; obavlja poslove pripreme i izrade zakona o budžetu Republike Srbije i učestvuje u izradi zakona i drugih propisa kojima se angažuju sredstva budžeta Republike, budžeta lokalnih vlasti i sredstva organizacija za obavezno socijalno osiguranje; planira i priprema rebalans budžeta Republike Srbije i rebalanse finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje i odluke o privremenom finansiranju; obavlja poslove izrade uputstava, procedura i smernica za pripremu budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; obavlja normativne poslove vezane za izradu propisa bitnih za izvršenje budžeta; predlaže nivoe aproprijacija po korisnicima i vrstama izdataka budžeta Republike; stara se o primeni programskog modela budžetiranja na svim nivoima vlasti; analizira rashode korisnika budžeta Republike; upravlja informacionim sistemom za pripremu budžeta Republike Srbije; analizira prihode i rashode budžeta lokalnih vlasti i izveštava o izvršenju budžeta lokalnih vlasti; učestvuje u donošenju propisa kojim se utvrđuju elementi za obračun plata i koordinira aktivnosti nadležnih ministarstava u donošenju tih propisa; obavlja poslove izrade sistema stimulacija i nagrađivanja zaposlenih; učestvuje u socijalnom dijalogu sa reprezentativnim sindikatima državne uprave i ustanova iz oblasti javnih službi, daje mišljenja na nacrte zakona, propisa i akata iz nadležnosti Sektora kao i drugih ministarstava koji zahtevaju angažovanje sredstava budžeta i organizacija za obavezno socijalno osiguranje; kreira baze podataka, analize predloga finansijskih planova budžetskih korisnika u delu investicija, obavlja i druge poslove vezane za uređivanje i primenu budžetskog sistema i budžetske politike; javnih nabavki.

U Sektoru budžeta obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje budžeta Republike Srbije
2. Odsek za budžetski sistem i sistem finansiranja lokalne vlasti
3. Grupa za sistem finansiranja plata
4. Grupa za sistem finansiranja političkih aktivnosti i sprovođenje strategije i planova integriteta

Za više informacija pogledajte Informator o radu.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd