Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Usluge > Postupanje po zahtevima za otkup stanova

Postupanje po zahtevima za otkup stanova
Verzija za štampu Pošalji prijatelju

U Grupi za stambene poslove Sektora za imovinsko-pravne poslove, na osnovu Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS“ br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05, 99/11) obavljaju se poslovi vezani za zahteve za otkup stanova, anekse ugovora o otkupu stanova (radi jednokratne isplate cene stana, radi promene ugovarača na strani kupca, ispravke radi usklađivanja sa stanjem u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti i prava na njima i sl.), izdavanje potvrda s klauzulom intabulandi, izdavanje dokumentacije neophodne za uknjižbu prava vlasništva.

Uz zahtev za otkup stana prilaže se:
- Republička administrativna taksa - 1.440 dinara
žiro račun: 840-742221843-57
- ugovor o zakupu stana i rešenje o dodeli stana
- potvrda o starosti zgrade
- fotokopija lične karte na adresi stana koji se otkupljuje za zakupca stana i sve punoletne članove porodičnog domaćinstva, a za maloletnike fotokopija Izvoda iz knjige rođenih
(članom porodičnog domaćinstva smatra se bračni drug, deca (bračna, vanbračna, usvojena i pastorci), roditelji zakupca stana i njegovog bračnog druga, kao i lice koje je zakupac stana dužan da izdržava)
- dokaz o radnom stažu (samo efektivnom) lica koje otkupljuje stan i njegovog bračnog druga
- izvod iz matične knjige venčanih
- popunjen obrazac-lista za utvrđivanje kvaliteta zgrade i stana i posebnih pogodnosti zgrade i stana (kupuju se na šalteru Službenog glasnika)
- overena izjava sa dva svedoka da zakupac stana, odnosno članovi porodičnog domaćinstva nemaju u svojini drugi odgovarajući stan za to porodično domaćinstvo
- za umanjenje po osnovu umanjene naknade za eksproprisani objekat prilaže se rešenje o eksproprijaciji
- za priznavanje prava po osnovu invalidnosti prilaže se dokaz o stepenu telesnog oštećenja i dokaz o statusu ratnog vojnog invalida i oružanih akcija posle 17.8.1990. godine
- u slučaju da stan otkupljuje drugi član porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca rođena u braku i van braka, usvojena i pastorčad koja zajedno stanuju sa zakupcem stana) potrebna je pismena saglanost zakupca stana na tom stanu

N a p o m e n a:

- novi zahtevi za otkup stanova sa potrebnom dokumentacijom podnose se:
Pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, ul. Nemanjina 22-26, Beograd
- dopuna dokumentacije uz već podnet zahtev za otkup stana, takođe se predaje Pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, ul. Nemanjina 22-26, Beograd s pozivom na broj predmeta.

Uz zahtev za aneks ugovora o otkupu stana prilaže se:
- Republička administrativna taksa - 1.440 dinara
žiro račun: 840-742221843-57
- Potvrda banke o uplaćenim ratama (kada je u pitanju jednokratna isplata)
- Potvrda o radnom stažu podnosioca zahteva i njegovog bračnog druga ukoliko su bili u radnom odnosu do 2001. godine
Uz zahtev za aneks ugovora kojim se menjaju indetifikacione oznake uz navedeno potrebno je dostaviti i:
- Izvod iz lista nepokretnosti za stan koji je predmet otkupa (izdaje se u Republičkom geodetskom zavodu, odnosno nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti)
- Specifikacija o posebnim fizičkim delovima zgrade (izdaje se u Opštini gde se nalazi nepokretnost)

Za izdavanje potvrde da je stan isplaćen u celosti potrebno je dostaviti:
a) Ukoliko je stan plaćen na žiro račun: 60802-728-071-5694 potrebno je dostaviti:
- zahtev
- potvrdu računovodstva iz Vlade Republike Srbije
- rep.admin.taksa u iznosu od 320 din.
- fotokopija ugovora o otkupu

b) Ukoliko je stan plaćen preko Komercijalne banke potrebno je dostaviti:
-zahtev
-potvrdu Komercijalne banke (ul. Makedonska br. 29)
- rep.admin.taksa u iznosu od 320 din.
- fotokopija ugovora o otkupu

v) Ukoliko je stan dodeljen od firme iz bivših republika potrebno je dostaviti:
-zahtev
-fotokopiju uplatnice
- rep.admin.taksa u iznosu od 320 din.
- fotokopija ugovora o otkupu


Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija, u Informatoru o radu Ministarstva finansija i na portalu eUprava.

Informator o radu Ministarstva finansija

Portal eUprava
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd