Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Порези на имовину
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу

PDF Објашњење пореског третмана преноса права на непокретности по основу финансијског лизинга

PDF Објашњење у вези плаћања републичких административних такси код издавања извода из матичних књига који врше органи у Републици Србији

PDF Да ли се плаћа порез на пренос апсолутних права када два физичка лица – пољопривредници размењују пољопривредно земљиште ради његовог груписања?

PDF Да ли се плаћа порез на наслеђе у случају када оставиоца наследи његова унука по основу тестамента?

PDF Да ли наследник првог наследног реда остварује право на ослобођење од пореза на наслеђе по основу правоснажног решења којим га је суд огласио наследником првог наследног реда у односу на оставиоца, као и на основу ког прописа порески орган може да одбије примену одредбе члана 21. став 1. тачка 1) Закона о порезима на имовину када наследник првог наследног реда наслеђује заоставштину по споразуму о деоби, „тврдећи да због несразмерне разлике у наследству, супротно судском решењу, он тада није наследник првог наследног реда већ поклонопримац, па је зато обвезник пореза на поклон“?

PDF Да ли се на пренос права својине на непокретности (викенд кући) физичком лицу може остварити право на ослобођење од плаћања пореза на пренос апсолутних права по основу куповине првог стана?

PDF Да ли се код размене непокретности на истој адреси, код које један преносилац преноси право својине на стану веће површине, а други – право својине на стану мање површине уз новчану доплату, порез на пренос апсолутних права плаћа на вредност непокретнос¬ти или на вредност непокретности укључујући и новчану доплату?

PDF Порески третман преноса уз накнаду удела у друштву са ограниченом одговорношћу који је извршен пре 30. јануара 2009. године

PDF Да ли се на пренос имовине – пословног простора са радње (која престаје гашењем) на њеног оснивача плаћа порез на пренос апсолутних права?

PDF Да ли се плаћа порез на наслеђе у случају када оставиоца, који иза себе од законских наследника првог наследног реда остави супругу и три кћерке, наследи супруга оставиоца, јер су се кћерке одрекле наслеђа?

PDF Да ли је за потребе уписа промене власника непокретности у катастарским књигама "због промене правне форме Д.П. у А.Д." потребно да уговор о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције буде снабдевен доказом о плаћеном порезу?

PDF Порески третман "претварања" новчаног потраживања од друштва са ограниченом одговорношћу у неновчани капитал у том друштву, по основу ког "претварања" добављач робе – поверилац стиче уделе конкретног друштва са ограниченом одговорношћу

PDF Да ли се плаћа порез на поклон на износ разлике између номиналне вредности главнице добијеног кредита и њеног стварно плаћеног износа на име отплате конкретног кредита (који је мањи у односу на номиналну вредност – с обзиром да је уговором о кредиту дата могућност примаоцу кредита да отплати мањи износ по том основу уколико кредитор изврши откуп обвезница које је емитовао ради обезбеђења средстава за одобрени кредит по цени нижој од њихове номиналне вредности)?

PDF Порески третман поклона удела у друштву са ограниченом одговорношћу који се врши са поклонодавца – правног лица на поклонопримца (правно или физичко лице) и утврђивање основице за опорезивање

PDF Када застарева обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права – на пренос по уговору о купопродаји овереном 1. јануара 2004. године за који надлежном пореском органу није поднета пореска пријава?

PDF Да ли се плаћа порез на поклон, односно порез на пренос апсолутних права у конкретној правној ситуацији код улагања права својине на идеалном делу непокретности у капитал друштва са ограниченом одговорношћу (по основу уговора о уносу додатног улога)?

PDF Како се утврђује основица пореза на поклон и који је рок за доношење решења о утврђивању пореза на поклон по основу преноса удела који је извршен без накнаде – на основу закљученог уговор о преносу удела и иступању из друштава са ограниченом одговорношћу који је закључен 8.10.2008. године и оверен у суду 9. 10. 2008. године?

PDF Порески третман преноса без накнаде удела у правном лицу са физичког лица на физичко лице

PDF Да ли су привредна друштва која обављају делатност у вези са развојем некретнина (делатност 70) и грађевинска друштва (делатност 45), која у својим књигама имају евидентирано право својине, односно право коришћења земљишта – које је намењено за изградњу и не користи се као сопствено средство у испоруци роба и услуга, обављању административних послова и слично, обвезници пореза на имовину на ово земљиште?

PDF Да ли се стаје за тов јунади и хангар (подно складиште за пшеницу и механизацију) сматрају економским зградама у пољо¬привреди, у смислу одредбе члана 12. став 1. тачка 10) Закона о порезима на имовину?

PDF Да ли купац првог стана има право на пореско ослобођење на 15м2 стана на име своје супруге која је члан његовог породичног домаћинства, али није држављанин Републике Србије?

PDF Да ли се на пренос права својине физичком лицу – држављанину Републике Србије који је на привременом раду у иностранству, које купује први стан, може остварити право на ослобођење од пореза на пренос апсолутних права применом одредаба чл. 31а и 31б Закона о порезима на имовину?

PDF Да ли основицу пореза на пренос апсолутних права код давања у закуп грађевинског земљишта чини закупнина или збир закупнине и накнаде за уређење грађевинског земљишта?


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд