Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Мишљења и Објашњења > Порез на добит предузећа

Порез на добит предузећа
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
PDF Објашњење о примени чл. 59. и 60. Закона о порезу на добит правних лица, а у вези утврђивања износа камате која би по тржишним условима (по принципу „ван дохвата руке”) била обрачуната на зајмове, односно кредите међу повезаним лицима

PDF Објашњење о примени чл. 59. и 60. Закона о порезу на добит правних лица, а у вези утврђивања износа камате која би по тржишним условима (по принципу „ван дохвата руке”) била обрачуната на зајмове, односно кредите међу повезаним лицима

PDF Пребијање капиталног губитка и капиталног добитка остварених при продаји права из имовине

PDF Порески третман износа премије коју, на основу уговора о опцији, резидентно правно лице – купац опције плаћа нерезидентном правном лицу – продавцу опције

PDF а) Да ли се приход који предузеће организовано у форми друштва са ограниченом одговорношћу остварује по основу средстава дозначених од свог власника и оснивача, који је нерезидентно правно лице, укључује у опорезиву добит? б) Да ли се приход који представништво нерезидентног обвезника оствари по основу средстава дозначених од стране нерезидента (централе у чијем је саставу) укључује у опорезиву добит?

PDF Обрачунавање и плаћање пореза по одбитку на приходе које нерезидентни обвезник оствари од резидентног обвезника по основу ауторских накнада

PDF Шта се сматра повезаним лицима према Закону о порезу на добит предузећа?

PDF Порески третман прихода које нерезидентни обвезник оствари од резидентног обвезника у случају када резидентни обвезник плаћа закупнину за непокретност у иностранству закуподавцу – правном лицу, резиденту државе у којој се та непокретност налази

PDF Порески третман прихода које нерезидентни обвезник оствари од резидентног обвезника по основу дивиденде исплаћене из добити резидентног правног лица у случају када је један од власника (и оснивача) нерезидентног правног лица друго резидентно правно лице

PDF Одређивање набавне вредности удела нерезидентног обвезника стеченог конверзијом његовог потраживања од резидентног обвезника по основу уговора о зајму, за сврху утврђивања капиталног добитка од продаје тако стеченог удела

PDF Могућност остваривања права на пореско ослобођење из члана 50а став 1. Закона о порезу на добит предузећа у случају плаћања једнократне накнаде по основу дугорочног закупа неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини

PDF Могућност остваривања права на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит предузећа у случају када порески обвезник (ради изградње складишног и пословног простора), на основу уговора закљученог са физичким лицем, стекне право коришћења осталог грађевинског земљишта у државној својини?

PDF Да ли се расходи које је обвезник исказао у свом билансу успеха настали у вези обављања делатности која је различита од претежне признају у пореском билансу?

PDF Порески третман прихода које нерезидентни обвезник оствари од резидентног обвезника по основу камате у случају када резидентни обвезник није извршио обрачун и уплату пореза по одбитку, односно није поднео пореску пријаву на Обрасцу ПДПО

PDF Да ли раније изузето градско грађевинско неизграђено земљиште које је правоснажним решењем враћено, због непривођења намени, ранијем кориснику, односно његовим наследницима, подлеже плаћању пореза на пренос апсолутних права?

PDF Исказивање трансферне цене у пореском билансу у случају када обвезник на основу уговора о закупу возила закљученим са својим већинским власником – правним лицем врши плаћање том правном лицу

PDF Порески третман прихода који резидентни обвезник оствари од нерезидентног правног лица по основу камате на који је плаћен порез по одбитку у другој држави

PDF Признавање права на порески кредит из члана 49. Закона о порезу на добит предузећа када обвезник у одређеном пореском периоду запосли једног или више радника на неодређено време

PDF Признавање права на порески кредит из члана 48а Закона о порезу на добит предузећа у случају када обвезник изврши улагања у основна средства за обављање регистроване делатности, али претежни део својих прихода остварује обављањем друге делатности (која није регистрована као претежна)

PDF Право на порески подстицај из члана 50а Закона о порезу на добит предузећа уколико обвезник у току коришћења пореског подстицаја смањи број запослених испод броја запослених у пореском периоду у којем се квалификовао за тај порески подстицај

PDF Обавеза плаћања пореза на добит обвезника над којим је отворен поступак стечаја

PDF Право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит предузећа уколико је обвезник, пре истека рока од три године од дана набавке основног средства, то основно средство расходовао (јер му не доноси економске користи), а потом га продао

PDF Порески третман прихода који обвезник оствари преносом (уз накнаду) права коришћења јавног грађевинског земљишта

PDF Да ли обвезник остварује право на порески кредит из члана 48а Закона о порезу на добит предузећа у случају када је основно средство прибављено на основу правоснажног судског решења донетог у поступку принудног остварења потраживања?

PDF Порески третман прихода који оствари недобитна организација од продаје удела

PDF Порески подстицај из члана 50а Закона о порезу на добит предузећа у случају када се отуђи део основних средстава по основу којих је остварено то право, али се износ укупних улагања (и после отуђења) не смањи испод законом прописаних 600 милиона динара

PDF Порески третман прихода које оствари нерезидентни обвезник од резидентног обвезника по основу преношења права коришћења рачунарског програма путем уговора о лиценци односно подлиценци

PDF Пореско ослобођење из члана 48. Закона о порезу на добит предузећа у случају када обвезник уложи новчана средства и набави односно купи основно средство (некретнину) које се налази у иностранству

PDF Порески третман прихода које оствари нерезидентни обвезник од резидентног обвезника по основу камате у ситуацији када су анексом уговора о кредиту измењени услови кредита тако што је уговорено да се преостали износ камате не исплаћује (у ратама), већ се приписује главници (капитализује)

PDF Порески третман резервисања за обнављање природних богатстава

PDF Пореско консолидовање у случају када матично предузеће (из групе повезаних предузећа којој је одобрено пореско консолидовање) у периоду трајања пореског консолидовања оснује ново привредно друштво са 100% удела у капиталу

PDF Право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит предузећа уколико је обвезник извршио улагања у одређено нематеријално право

PDF Начин умањења обрачунатог пореза код улагања у основна средства у сопственој регистрованој делатности из члана 48. Закона о порезу на добит предузећа

PDF Порески третман капиталног добитка који нерезидент – правно лице оствари од резидента – правног лица продајом хартија од вредности

PDF Обавеза плаћања пореза на добит обвезника над којим је отворен поступак ликвидације

PDF Пренос неискоришћеног дела пореског кредита из члана 48. Закона о порезу на добит предузећа на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода

PDF Књижење и порески третман разлике између процењене и књиговодствене вредности некретнине коју матично предузеће, као свој улог у стварима, преноси на зависно предузеће (у оквиру поступка докапитализације)

PDF Порески третман расхода насталих по основу обезвређивања имовине за коју се обезвређивање врши у складу са прописима о рачуноводству и међународним рачуноводственим стандардима (МРС), укључујући и хартије од вредности (ХОВ) којима се тргу¬је, као и утврђивање опорезиве добити у случају пораста тржишне вредности ХОВ којима се тргује, а које се у складу са прописима о рачуноводству и МРС вреднују по фер вредности

PDF Утврђивање камате и припадајућих трошкова који се признају као расход у пореском билансу код дуга према повериоцу са статусом повезаног лица када је у питању привредно друштво које се бави пословима финансијског лизинга


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд