Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Delokrug Ministarstva finansija utvrđen je u članu 3. Zakona o ministarstvima (Sl. glasnik RS, br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 62/2017) i obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na:

 •   republički budžet;
 •   utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda;
 •   sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda;
 •   osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja;
 •   uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i lokalnih samouprava;
 •   politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije;
 •   koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava Evropske unije;
 •   javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije;
 •   makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike;
 •  finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna zarada koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;
 •  nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;
 •  javne nabavke;
 •   sprečavanje pranja novca; igre na sreću;
 •   fiskalne monopole; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom;
 •   nadzor nad primenom propisa koji se odnose na promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti u inostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sa inostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom;
 •   sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama; pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
 •   carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone;
 •   kreditno-monetarni sistem;
 •   bankarski sistem;
 •   osiguranje imovine i lica;
 •  učestvovanje u upravljanju bankama, društvima za osiguranje i drugim finansijskim institucijama čiji je akcionar Republika Srbija, kao i organizovanje i sprovođenje postupaka prodaje akcija u istim;
 •   sistem plaćanja i platni promet;
 •   hartije od vrednosti i tržište kapitala;
 •   sistem računovodstva i revizije računovodstvenih iskaza;
 •   knjigovodstvo;
 •   privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije;
 •   uređivanje prava javne svojine;
 •   svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose, izuzev pripreme zakona kojim se uređuje pravo svojine i druga stvarna prava;
 •   eksproprijaciju;
 •   zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu;
 •   primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije;
 •   ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva;
 •   pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima;
 •   budžetsku kontrolu svih sredstava budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća;
 •   harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru;
 •   upravni nadzor u imovinsko-pravnim poslovima;
 •   drugostepeni upravni postupak u oblastima iz delokruga ministarstva, u skladu sa zakonom;
 •   obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: registraciju i vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika; utvrđivanje poreza; poresku kontrolu; redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca; primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; jedinstveni poreski informacioni sistem; poresko računovodstvo, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava carina, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: carinjenje robe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika i prometa robe i usluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd