Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Централна јединица за хармонизацију > Вести > Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору

Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
У складу са обавезама одређеним у Стратегији развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републике Србије за период 2017–2020. године, министар финансија је донео Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору (,,Службени гласник РС”, број 15 од 8. марта 2019. године). Правилником су прописане области, облици и правила сталног професионалног усавршавања интерних ревизора у складу са Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије.

Обавеза је овлашћених интерних ревизора у јавном сектору да стално усавршавају стечена знања, вештине и способности ради одржавања стручности и квалитета свог рада, у складу са плaном зa прoфeсиoнaлну oбуку и прoфeсиoнaлни рaзвoj који је одобрен од стране руководиоца корисника јавних средстава. Руководилац корисника јавних средстава обезбеђује стално стручно усавршавање овлашћених интерних ревизора у јавном сектору.

Стручно усавршавање овлашћених интерних ревизора у јавном сектору остварује се кроз активности организованог стручног усавршавања и самосталног стручног усавршавања.

Критеријумима за признавање стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору успостављена је обавеза остваривања најмање 50 бодова за стручно усавршавање у једној години, од чега најмање пет бодова кроз организовано стручно усавршавање у прописаним подручјима. Критеријуми за признавање испуњености услова у вези са стручним усавршавањем, наведени су у табелама које су део Правилника. Потврду о оствареним бодовима издаје организатор појединих облика организованог стручног усавршавања за сваког овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору појединачно.

Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору који не оствари најмањи број бодова у једној години, у обавези је да у првој наредној години додатно оствари и недостајући број бодова из претходне године.

Oвлашћени интерни ревизор у јавном сектору доставља Централној јединици за хармонизацију до 31. јануара текуће године за претходну годину Извештај о стручном усавршавању овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, на обрасцу који је одштампан уз овај правилник. У случају објективних разлога који онемогућују испуњење обавезе стручног усавршавања доставља се Обавештење о немогућности испуњења услова стручног усавршавања овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, на обрасцу који је одштампан уз овај правилник.

Такође, овлашћени интерни ревизори у јавном сектору који у току календарске године заснују радни однос код другог корисника јавних средстава на радном месту интерног ревизора, обавезни су да у року од 15 дана од дана настале промене доставе Централној јединици за хармонизацију Информацију о промени послодавца, на обрасцу који је одштампан уз овај правилник.

Евиденцију стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору води Централна јединица за хармонизацију. Евиденција стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору се објављује на интернет презентацији Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија.

Правилник је ступио на снагу 16. марта 2019. године и од би интерни ревизори требало да почну да прикупљају прописане доказе о стручном усавршавању, а извештаје за 2019. годину ће достављати до 31. јануара 2020. године.

Правилник је ступио на снагу 16. марта 2019. године а његова примена је одложена до 1. јануара 2020. године. То значи да је Правилник важећи пропис од марта и да интерни ревизори у периоду до 1. јанура имају могућност да се упознају са одребама прописаним Правилником. У том периоду нису ни дужни ни обавезни, али би требало да почну да се усавршавају на прописан начин и да почну са прикупљањем бодова у 2019. јер су већ у обавези да достављају извештаје до 31. јануара 2020. године за претходну а тада ће се већ Правилник примењивати.

На основу прикупљених извештаја Централна јединица за хармонизацију ће формирати Евиденцију стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору, која ће бити објављена на интернет презентацији Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, почевши од 1. марта 2020. године.


Правилник можете преузети кликом на линк


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд