Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Organizacione jedinice > Sektor za praćenje fiskalnih rizika

Sektor za praćenje fiskalnih rizika
Verzija za štampu Pošalji prijatelju

Sektor za praćenje fiskalnih rizika obavlja studijsko-analitičke poslove koji se odnose na: pripremu i izradu Izveštaja o fiskalnim rizicima, obavlja stručne poslove koji se odnose na: analizu fiskalnih rizika koji proizilaze iz poslovanja republičkih javnih preduzeća, privrednih društava koja obavljaju delatnost od opšteg interesa i ostalih državnih preduzeća, preko godišnjih programa poslovanja, programa razvoja, tromesečnih izveštaja o poslovanju, finansijskih izveštaja, izveštaja o izvršenoj reviziji; pripremu analiza koje se odnose na poslovanje javnih preduzeća i njihov uticaj na makroekonomsku stabilnost, privredni rast i javne finansije; učešće u izradi nacrta zakona i predloga drugih propisa koji se odnose na javna preduzeća; periodičnu pripremu izveštaja o poslovanju javnih preduzeća u skladu sa preuzetim obavezama prema međunarodnim finansijskim institucijama; saradnju u pripremi delova za fiskalnu strategiju za naredni srednjoročni period; periodično praćenje stanja i kretanja obaveza pokrivenih državnim garancijama, u saradnji sa Upravom za javni dug; praćenje i analizu glavnih rizika povezanih sa finansijskim sektorom u Srbiji, naročito rizika u vezi sa veličinom i budućim kretanjima potencijalnih (kontintentnih) obaveza finansijskog sektora (rizici vezani za poslovanje državnih banaka, stanje i kretanje problematičnih kredita i sl); analizu faktora rizika koji utiču na poreske i neporeske budžetske prihode (npr. uticaj sive ekonomije); analizu rizika povezanih sa budžetima lokalnih samouprava i javno-privatnim partnerstvima; dalji razvoj i unapređenje Programa za finansiranje rizika od elementarnih nepogoda, kao i pratećih aktivnosti iz akcionog plana u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima; analizu rizika u vezi sa posledicama elementarnih nepogoda i njihovim finansijskim efektima na republički budžet i budžete lokalnih samouprava; analizu rizika u vezi sa ostalim potencijalnim obavezama koje nisu prethodno pomenute (sudski sporovi i sl.); periodičnu pripremu izveštaja o postojećim i potencijalnim fiskalnim rizicima; pružanje neophodnih informacija za izradu strateških dokumenata Vlade (ERP, ESRP, PFM itd); saradnju i koordinaciju sa drugim ministarstvima, institucijama, organima državne uprave, javnim i drugim preduzećima gde se država javlja kao (su)vlasnik, kao i unutrašnjim jedinicama u okviru Ministarstva finansija

U Sektoru za praćenje fiskalnih rizika obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica, i to:

1. Odsek za praćenje fiskalnih rizika vezanih za poslovanje javnog sektora
2. Grupa za praćenje ostalih fiskalnih rizika

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd