Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива - документи > Архива - јавни позиви

Архива - јавни позиви
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу

Конкурсна документација  - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 1/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуга - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 1/2016
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Tender documents for the public procurement of services – selection of advisor providing legal advisory and representation services regarding the issue of bonds by the Republic of Serbia in the international financial market for 2016 and 2017, LVPP 1/2016, implemented as a low-value public procureme

Позив за подношење понуде  - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 2/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 2/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуга - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 2/2016
Додатна информација - Питање 1
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Јавни конкурс за избор кандидата за директора Агенције за осигурање депозита
Образац радне биографије
Образац изјавe

Јавни конкурс за именовање директора „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд, на период од четири године
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд

Позив за достављање изјава о заинтересованости - (Консултантске услуге – индивидуални консултант)

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”, Београд, „Службeни глaсник РС“, брoj 56/2013 oд 28. jунa 2013. гoдинe
Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”, Београд

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа развој планинског туризма "Стара планинаˮ, Књажевац, објављен је у "Службеном гласнику РС", број 55/2013 од 25. јуна 2013. године.

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години
Информације о Програму подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години
Упутство за спровођење програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години
Образац 1 - Пријавни формулар
Образац 2 - Изјава о сагласности са условима из програма

Уредба о утврђивању програма подршке активностима удружења за подстицање развоја предузетништва у 2013. години
Прилог 1: Формулар за пријаву
Прилог 2: Буџет
Прилог 3: Изјава о сагласности са условима програма
Прилог 4: Уговор о партнерству
Прилог 5: Биографија
Прилог 6: Логички оквир
Прилог 7: Захтев за исплату средстава
Прилог 8: Финансијски идентификациони лист
Прилог 9: Менично овлашћење Министарству финансија и привреде
Инфoрмaциja o oдoбрeним срeдствимa пo oснoву Прoгрaмa пoдршкe aктивнoстимa удружeњa зa пoдстицaњe рaзвoja прeдузeтништвa у 2013. гoдини

Писмо компаније Valeant Pharmaceuticals North America - Одлука о одустајању од стратешког партнерства са Галеником

Јавни позив за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника
Измене бр.4 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника
Статус поступка за достављање писма о намерама од стране заинтерсованих инвеститора за стратешко партнерство за Галеника АД Београд
Измене бр.3 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника
Измене бр.2 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника
Измене бр.1 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника


Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години
Јавни позив за учешће пословних банака у реализацији Програма подршке малим предузећима у набавци опреме у 2013. години
Образац 1

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима
Образац 1 - Пријавни формулар
Образац 2 - Изјава о сагласности са условима из програма
Образац 3 - Изјава реализатора активности
Образац 4 - Изјава о власничкој структури
Програм подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима у 2013. години
Списак Aгенција за регионални развој којима се предају захтеви
Најчешћа питања

Јавни позив за учешће у реализацији Програма за измиривање обавеза локалних власти по основу капиталних инвестиционих издатака према приватном сектору
Пропратна документација (.zip)


Докапитализација и/или припајање и/или продаја акција Привредне банке Београд а.д. Београд (Претквалификациона фаза)

Јавни позив за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“
Измене бр. 1 Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“
Измене бр. 2 Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“

Јавни позив за подношење информативне пореске пријаве
Образац ИПП
Правилник о информативној пореској пријави

Јавни позив за избор пословних банака за учешће у финансирању пројеката из програма ванредне подршке грађевинској индустрији Србије

Позив за регистрацију консултантских кућа у Републици Србији

Јавни конкурс за избор руководилаца у Министарству финансија и привреде – Пореској управи

Jaвни пoзив зa oбуку и трeнинг мaлих и срeдњих прeдузeћa у oквиру Прoгрaмa зa унaпрeђeњe инoвaциja

Јавни позив за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“
Измена бр. 1 Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“

Јавни позив за подношење захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење
Правилник о обрасцу захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење, начину и поступку пријема и обраде захтева, списку пошта у којима ће се вршити подношење захтева и облику и садржини извода из захтева


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд