Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Јавне набавке > Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти: Кoлeктивнo oсигурaњe зaпoслeних, JН MВ 2/2014

Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти: Кoлeктивнo oсигурaњe зaпoслeних, JН MВ 2/2014
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 55, став 1, тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Министарство финансија објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE

1. Назив наручиоца: Министарство финансија

2. Aдреса наручиоца: Кнеза Милоша 20, Београд

3. Интернет страница наручиоца: www.mfin.gov.rs

4. Врста наручиоца: Орган државне управе

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

6. Врста предмета: Услуге

7. Опис предмета набавке: Колективно осигурање запослених - основни ризици и колективно осигурање запослених - добровољно здравствено осигурање
Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге осигурања - 66510000

8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација објављена је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: www.mfin.gov.rs.

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Преузмите документ:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд