Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Јавне набавке > Hабавка услуга осигурања возила за потребе Министарства финансија, Број јавне набавке ЈНМВ 3/2014

Hабавка услуга осигурања возила за потребе Министарства финансија, Број јавне набавке ЈНМВ 3/2014
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА


На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, редни број ЈН МВ 3/2014 и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број: 404-02-36/2014 од 19. фебруара 2014. године припремљена је


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: УСЛУГЕ
ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
Број јавне набавке ЈНМВ 3/2014

рок за достављање понуда: закључно са 10.03.2014. године до 12:00 часова
датум отварања понуда: 10.03.2014. године у 12:15 часова


Преузмите документ:

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд