Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Јавне набавке > Јавнa набавкa услугa - прaње службених аутомобила, редни број ЈНМВ 6/2014

Јавнa набавкa услугa - прaње службених аутомобила, редни број ЈНМВ 6/2014
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, редни број ЈНМВ 6/2014 и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број: 404-02-54/2014 од 21. марта 2014. године, припремљена је


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услугe

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГA

ПРAЊЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА

РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ 6/2014



Рок за достављање понуда: закључно са 07. априлом 2014. године до 12.00 часова
Датум отварања понуда: 07. април 2014. године, у 12.30 часова


Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд