Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана ("Службени гласник РС" бр. 8/2017 и 9/2018)

Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана ("Службени гласник РС" бр. 8/2017 и 9/2018)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 18. став 1. Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РСˮ, брoj 108/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14),
Влада доноси


У Р Е Д Б У

О ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИСПЛАТУ
ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ ГРАЂАНА

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом уредбом уређују се образац пријаве потраживања и начин пријављивања потраживања по основу неисплаћене девизне штедње грађана из члана 1. Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РСˮ, број 108/16) (у даљем тексту: Закон), начин обраде документације која се доставља уз пријаву потраживања, начин вршења конверзије штедних улога у амортизационе обвезнице и начин њиховог књиговодственог евидентирања, начин уписа амортизационих обвезница у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар), исплата амортизационих обвезница и извештавања.

Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана („Сл. гласник РС“, бр. 8/2017 и 9/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Образац 1 - пријава потраживања

Образац 2 - потврда о стању девизног штедног улога

Образац 3 - потврда о промету девизног штедног улога


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд