Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Časopis "Finansije" > Časopis ''Finansije'', broj 1-6/2009

Časopis ''Finansije'', broj 1-6/2009
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
64. godina, br. 1-6/2009.
Beograd


SADRŽAJ

Č L A N C I

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Doc. dr Snežana STOJANOVIĆ
PORESKA KONKURENCIJA VERSUS PORESKA HARMONIZACIJA
U EVROPSKOJ UNIJI

Mr Lidija MADžAR
PRETPRISTUPNA POMOĆ EVROPSKE UNIJE ZEMLjAMA JUGOISTOČNE EVROPE-OD PROGRAMA CARDS DO PROGRAMA IPA

MONETARNA, FISKALNA POLITIKA I FINANSIJSKI SISTEM

Dr Goran NIKOLIĆ
ISTORIJAT DINARA I PERSPEKTIVE ULASKA U EVROZONU

Mr Mihajlo BABIN
PROCIKLIČNA FISKALNA POLITIKA I ODRŽAVANjE MAKROEKONOMSKE STABILNOSTI U SRBIJI U PERIODU 2001-2008.

Radovan MEDIĆ, dipl. ecc – master
EKONOMETRIJSKA ANALIZA DETERMINANTI INFLACIJE U ZEMLjAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE PRIMENOM MODELA PANELA

Dr Goran KVRGIĆ, mr Snežana VILARET, Tomo VUJOVIĆ
SVETSKA FINANSIJSKA KRIZA I UTICAJ NA FINANSIJSKI SISTEM SBIJE

Mr Mehmed MURIĆ
OPERACIJE NA OTVORENOM TRŽIŠTU U
FUNKCIJI MONETARNE POLITIKE

TRŽIŠTE KAPITALA

Nikola RADIVOJEVIĆ
MOGUĆNOST FORMIRANjA OPTIMALNOG PORTFOLIJA AKCIJA NA TRŽIŠTU KAPITALA SRBIJE PRIMENOM SAVREMENE PORTFOLIO TEORIJE

Vera SUBIĆ
HARTIJE OD VREDNOSTI NASTALE PROCESOM SEKJURITIZACIJE
str.
Mr Marijana LjUBIĆ
PRIMENA BAZELSKOG SPORAZUMA ZA MEĐUNARODNE STANDARDE KAPITALA NA BANKARSKO TRŽIŠTE SRBIJE

Mr Gordana ŽIVALjEVIĆ
EGZOTIČNE OPCIJE-MOTIVI ZA KREIRANjE

Dr Dragan M. MOMIROVIĆ
MUNICIPALNE OBVEZNICE - NOVINA ILI FINANSIJSKA INOVACIJA NA TRŽIŠTU KAPITALA SRBIJE
str.

BANKARSTVO I OSIGURANjE

Dr Bojan S. ĐORĐEVIĆ
MERENjE KVALITETA BANKARSKIH USLUGA

Dr Vladimir NjEGOMIR
SOLVENCY II DIREKTIVA I NjEN UTICAJ NA UPRAVLjANjE RIZIKOM U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA


KONKURENTNOST

Mr Aleksandra TOŠOVIĆ-STEVANOVIĆ
KONKURENTSKE PREDNOSTI I INDEKS NACIONALNE INOVACIONE SPOSOBNOSTI

P R I K A Z I
Prof. dr Ljubomir MADžAR
„NEDOSTAJUĆE DIMENZIJE U EVALUACIJI MAKROEKONOMSKIH PERFORMANSI REPUBLIKE SRBIJE„
Dr Marinko Bošnjak

Dr Boško ŽIVKOVIĆ
“STRATEGIJA RAZVOJA TRŽIŠTA DUGOVINIH HARTIJA OD VREDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI”
Đorđe Ćuzović

Ognjen RADONjIĆ
„FINANSIJSKA TRŽIŠTA:
RIZIK, NEIZVESNOST I USLOVNA STABILNOST“
Mr Biljana Vitković


Preuzmite ceo tekst:

PDF Časopis Finansije 1-6-2009

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd