Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Časopis "Finansije" > Časopis ''Finansije'', broj 1-6/2010

Časopis ''Finansije'', broj 1-6/2010
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
65. godina, br. 1-6/2010
Beograd

SADRŽAJ

Č L A N C I


SRBIJA – EKONOMIJA I FINANSIJE

Jasmina ROSKIĆ
UNAPREĐENjE POSLOVNOG AMBIJENTA U REPUBLICI SRBIJI – ZAKONSKI OKVIR ZA STRANA ULAGANjA

Dr Jadranka ĐUROVIĆ-TODOROVIĆ, Dr Marina ĐORĐEVIĆ
(NE)EFIKASNOST PORESKOG SISTEMA SRBIJE

Doc. dr Marijana LjUBIĆ
PLATNI PROMET U SRBIJI

Dr Goran NIKOLIĆ
KOMPARATIVNA ANALIZA TENDENCIJA DINARA I DRUGIH ISTOČNOEVROPSKIH VALUTA OD POČETKA SVETSKE EKONOMSKE KRIZE

Dr Jelena RADOVIĆ-STOJANOVIĆ
STATISTIČKI POKAZATELjI KORUPCIJE U JAVNOM SEKTORU U SRBIJI

Mr Mihajlo BABIN
NEDOSTACI ALOKATIVNOG MEHANIZMA FINANSIRANjA OSNOVNOG OBRAZOVANjA U SRBIJI

TRŽIŠTE KAPITALA

Mr Borjana B. MIRJANIĆ
POUZDANOST KORIŠĆENjA BETA KOEFICIJENTA U PROCESU INVESTICIONOG ODLUČIVANjA NA BEOGRADSKOJ BERZI

Dr Nataša KOŽUL
ULOGA EGZOTIČNIH INSTRUMENATA NA TRŽIŠTU FINANSIJSKIH DERIVATA

Mr Maja MARTINOVIĆ
UTICAJ ASIMETRIJE I SPLjOŠTENOSTI KRIVE PRINOSA AKTIVE PORTFOLIA NA POUZDANOST PROCENE VREDNOSTI POD RIZIKOM (VaR-a)

MEĐUNARODNA ISKUSTVA
Mr Nermina POBRIĆ
GLOBALNA FINANSIJSKA KRIZA: ISKUSTVA I SMERNICE

Doc. dr Snežana STOJANOVIĆ
POSEBNI OBLICI POTENCIJALNO NEPRAVIČNIH PORESKIH REŽIMA

Doc. dr Ibrahim TOTIĆ
INKLUZIJA ISLAMSKOG BANKARSTVA U KONVENCIONALNI BANKARSKI SISTEM

Dr Gordana ŽIVALjEVIĆ
MODELIRANjE CENA EVROPSKIH VANILA OPCIJA

BANKARSTVO I OSIGURANjE

Dr Bojan S. ĐORĐEVIĆ
NEKI TEORIJSKI ASPEKTI SPREČAVANjA I REŠAVANjA BANKARSKIH KRIZA

Dr Dragan M. MOMIROVIĆ
MAKROPRUDICIJALNE PERSPEKTIVE I NOVI IZAZOVI ZA CENTRALNE BANKE

Dr Vladimir NjEGOMIR
UPRAVLjANjE RIZIKOM: SOPSTVENA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (KEPTIVI) KAO ALTERNATIVA OSIGURANjU

OPŠTA EKONOMSKA TEORIJA

Dr Slaviša ĐUKANOVIĆ, mr Slobodanka JOVIN
RAČUNOVODSTVO PRIRODNIH IZVORA I ŽIVOTNE SREDINE

Mr Almir ALIHODžIĆ
OPTIMIZACIJA LOKACIJE POTROŠNjE PUTEM VORONOI DIAGRAMA

Dr Slavko VUJOVIĆ
IMPLEMENTACIJA EKONOMIJE ZNANjA: KLjUČNI FAKTOR PROSPERITETA I KONKURENTNOSTI PRIVREDE

P R I K A Z I

Dr Vlastimir VUKOVIĆ:
„STRUKTURNE PROMENE I PERFORMANSE BANKARSTVA SRBIJE: 2002-2008.“
Prof. dr Branko Vasiljević

Dr Snežana R. STOJANOVIĆ
„NEPRAVIČNA PORESKA KONKURENCIJA U EVROPSKOJ UNIJI“
Mr Jasmina Knežević

Džordž AKERLOF i Robert ŠILER
„ŽIVOTNI DUH: KAKO PSIHOLOGIJA ČOVEKA POKREĆE EKONOMIJU I ZBOG ČEGA JE TO ZNAČAJNO ZA SVETSKI KAPITALIZAM?“
Dr Biljana Vitković


Preuzmite ceo tekst:

PDF Časopis Finansije 1-6-2010


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd