Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Časopis "Finansije" > Časopis ''Finansije'', broj 1-6/2011

Časopis ''Finansije'', broj 1-6/2011
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
66. godina, br. 1-6/2011.
BeogradSADRŽAJ

Č L A N C I

SRBIJA – EKONOMIJA I FINANSIJE
Dr Goran NIKOLIĆ
ANALIZA STEPENA ISPUNjENOSTI MASTRIHTSKIH KRITERIJUMA KONVERGENCIJE: SRBIJA I ZEMLjE REGIONA

Dr Vlastimir VUKOVIĆ
DINARIZACIJA: NEIZVODLjIVA STRATEGIJA

Prof. dr Nataša TANjEVIĆ, prof. dr Goran KVRGIĆ
OSVRT NA ODREDBE NOVOG ZAKONA O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

Mr Bogdan POPOVIĆ
REALIZACIJA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

Lidija BARJAKTAROVIĆ, Snežana POPOVČIĆ-AVRIĆ, Marina ĐENIĆ
UPRAVLjANjE NAPLATOM POTRAŽIVANjA U BANKARSKOM SEKTORU SRBIJE U VREMENU KRIZE


TRŽIŠTE KAPITALA

Kristina BUDIMČEVIĆ, Jelena RODIĆ
STRATEGIJA UPRAVLjANjA OPCIJAMA KAO FINANSIJSKIM DERIVATIMA

Prof. dr Safet KURTOVIĆ
PRIMENA DERIVATA U UPRAVLjANjU RIZIKOM REALNE IMOVINE

MEĐUNARODNA ISKUSTVA

Dr Ibrahim TOTIĆ
GLOBALIZACIJA I NjEN UTICAJ NA SAVREMENE INTEGRACIONE PROCESE U SVETU

Prof. dr Siniša OSTOJIĆ
UTICAJ GLOBALNE RECESIJE NA REFORMU PENZIJSKIH SISTEMA U EKONOMIJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPEDr Zoran GRUBIŠIĆ, MA Maja PAUNOVIĆ
UTICAJ MAKROEKONOMSKIH I SOCIJALNIH FAKTORA NA RAZVOJ BANKARSKOG SEKTORA ZEMALjA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE U USLOVIMA RECESIJE

Dr Snežana STOJANOVIĆ
PRUŽANjE USLUGA MEĐUNARODNE RAZMENE INFORMACIJA U PORESKIM STVARIMA

BANKARSTVO I OSIGURANjE

Dr Snežana P. KNEŽEVIĆ
UPRAVLjANjE KAPITALOM BANKE – ALOKACIJA I MERENjE FINANSIJSKIH PERFORMANSI

Dr Vladimir NjEGOMIR
TRŽIŠTE OSIGURANjA I ULOGA DRŽAVE: STANjE I PERSPEKTIVE FINANSIRANjA KATASTROFA

OPŠTA EKONOMSKA TEORIJA

Mr Mehmed MURIĆ
INFLACIJA I PRIVREDNI RAST

Prof. dr Hasan HANIĆ, prof. dr Ljubiša STANOJEVIĆ, dr Vladislav MIŠKOVIĆ
PRIMENA EKSTENZIVIRANIH METODA IMPLICITNOG ZNANjA U POSTUPKU OBAVLjANjA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

P R I K A Z I

Prof. dr Ljubomir MADžAR
„ISKUŠENjA EKONOMSKE POLITIKE U SRBIJI“
Dr Biljana Vitković

Prof. dr Petar ĐUKIĆ

„ODRŽIVI RAZVOJ – UTOPIJA ILI ŠANSA ZA SRBIJU “
Mr Jasmina Knežević

Dr Dragoslav SLOVIĆ, Borislav KNEŽEVIĆ

„FNANSIJSKO VEŠTAČENjE“
Mr Jovica Cvetković


Preuzmite ceo tekst:

PDF Časopis Finansije 1-6-2011

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd