Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Časopis "Finansije" > Časopis ''Finansije'', broj 1-6/2012

Časopis ''Finansije'', broj 1-6/2012
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
fINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
67 godina, br. 1-6/2012.
Beograd


SADRŽAJ

Č L A N C I

GLOBALNA EKONOMIJA

Dr Goran NIKOLIĆ
TEKTONSKE PROMENE U GLOBALNOJ EKONOMIJI I NjIHOV POTENCIJALNI EFEKAT NA SRBIJU

Dr Marijana LjUBIĆ
DEPRESIJACIJA DEVIZNOG KURSA ZEMALjA U TRANZICIJI POD UTICAJEM SVETSKE EKONOMSKE KRIZE

SRBIJA – EKONOMIJA I FINANSIJE

Prof. dr Milica BISIĆ, mr Goran RADOSAVLjEVIĆ
STEPEN FISKALNE DECENTRALIZACIJE U REPUBLICI SRBIJI: POKAZATELjI I POREĐENjA


Dr Lidija BARJAKTAROVIĆ, Ana VJETROV MSc, Dr Snežana KONjIKUSIĆ
ANALIZA VEZE IZMEĐU FINANSIRANjA PREDUZEĆA I PRIVREDNOG RAZVOJA ZEMLjE

Prof. dr Snežana STOJANOVIĆ
INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

Srđan M. BOLjANOVIĆ
UTICAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA NA TRANSFER TEHNOLOGIJE U SRBIJI

Mr Bogdan POPOVIĆ
COST-BENEFIT ANALIZA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
- PRIMER SRBIJE

Mr Nada ĐERIĆ, Prof. dr Jelena RADOVIĆ-STOJANOVIĆ
ZARADE U REPUBLICI SRBIJI 1994-2011.

Ljubinko STANOJEVIĆ
SERTIFIKACIJA INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE

MEĐUNARODNA ISKUSTVA

Prof. dr Tahir MAHMUTEFENDIC
EKONOMSKI RAST U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI I DRŽAVAMA NASLEDNICAMA

Profesor Irina KNYAZEVA, Ph.D
BITNI ASPEKTI ZAŠTITE KONKURENCIJE NA TRŽIŠTU FINANSIJSKIH USLUGA RUSKE FEDERACIJE

Dr Ibrahim TOTIĆ
FINANSIRANjE ZDRAVSTVENIH SISTEMA U ZEMLjAMA GRUPE BRIK

BANKARSTVO I OSIGURANjE

Dr Zoran GRUBIŠIĆ, Mr Darko VUKOVIĆ, Dr Mališa ĐUKIĆ
FUNDAMENTALNA ANALIZA: FINANSIJSKI IZVEŠTAJI BANAKA

Dr Vlastimir VUKOVIĆ, Dr Vladimir MEDAN
OSIGURANjE DEPOZITA TOKOM KRIZE:
NORMATIVNE IZMENE I STVARNI UČINCI

Mr Slobodanka JOVIN, Dr Slaviša ĐUKANOVIĆ
PROBLEMI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA

Prof. dr Srđan MARINKOVIĆ
PRIVATNA EMISIJA NOVCA KROZ ISTORIJU

OPŠTA EKONOMSKA TEORIJA

Kristina BUDIMČEVIĆ, Jelena RODIĆ
POLITIKA DOBITI: TEORIJSKI PRISTUP

SPECIFIČNE EKONOMSKE TEME

Mr Miloš MILOŠEVIĆ
NOVE TEHNIKE PRANjA NOVCA

Miloš ILIĆ, Dušan SAKOVIĆ
ULOGA INTERNE REVIZIJE U UPRAVLjANjU POSLOVNIM RIZIKOM PREVARE

PRIKAZI

„KA NOVOM MODELU PRIVREDNOG RAZVOJA I ZAPOŠLjAVANjA“
Tematski broj časopisa Ekonomski vidici br. 2, jun 2012.
Mr Jasmina KNEŽEVIĆ

Tahir MAHMUTEFENDIĆ
"UTICAJ TRANZICIJE I GLOBALNIH EKONOMSKIH PROMENA NA ZEMLjE JUGOISTOČNE EVROPE (2001-2010)"
Prof. dr Petar ĐUKIĆ
.
Najl FERGUSON
“MOĆ NOVCA: NOVAC I MOĆ U SAVREMENOM SVETU 1700 – 2000“
Dr Biljana VITKOVIĆ

BIBLIOGRAFIJA ČLANAKA ČASOPISA FINANSIJE 2002 -2011.
Vesna MADŽARAC, Veljko ĐOKOVIĆPreuzmite dokument:

Časopis Finansije, broj 1-6/2012

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd