Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Časopis "Finansije" > Časopis "Finansije", broj 1-6/2013

Časopis "Finansije", broj 1-6/2013
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
"FINANSIJE"
Časopis za teoriju i praksu finansija
68 godina, br. 1-6/2013.
Beograd

S A D R Ž A J

JAVNE FINANSIJE
Dr Zvonko BRNjAS, dr Božo DRAŠKOVIĆ, dr Ivan STOŠIĆ
STANjE I DINAMIKA ZADUŽIVANjA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI (2006-2012.)

Mr Natalija BOROVIĆ, dr Vladimir ZAKIĆ
ULOGA I ZNAČAJ INTERNE REVIZIJE ZA UNAPREĐENjE UPRAVLjAČKE FUNKCIJE BUDžETSKIH KORISNIKA

Dr Jadranka ĐUROVIĆ-TODOROVIĆ, dr Marina ĐORĐEVIĆ
KOMPARATIVNI PRIKAZ OPOREZIVANjA DOBITI PREDUZEĆA
U RAZVIJENIM ZEMLjAMA

Mr Miloš MILOŠEVIĆ
HARMONIZACIJA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA U ZEMLjAMA ISTOČNE
EVROPE

MONETARNA POLITIKA
Prof. dr Petar ĐUKIĆ
DOPRINOS SRBIJE I EX JUGOSLAVIJE PRAKSI I TEORIJI HIPERINFLACIJE

Dr Ivan MARKOVIĆ
EKONOMSKA POLITIKA versus VALUTNA KRIZA

BANKARSKI SISTEM EVROPSKE UNIJE

Dr Dragan MOMIROVIĆ
SUVERENA DUŽNIČKA KRIZA I ULOGA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

Dr Lidija BARJAKTAROVIĆ, Ma Maja PAUNOVIĆ
TESTIRANjE OTPORNOSTI NA STRES U BANKARSKOM SEKTORU I BAZELSKI SPORAZUMI

FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Mba Mirela MOMČILOVIĆ, prof. dr Slaviša ĐUKANOVIĆ, mr Sanja VLAOVIĆ- BEGOVIĆ
JEDNOFAZNI I VIŠEFAZNI MODELI DISKONTOVANjA DIVIDENDI U FUNKCIJI ODREĐIVANjA VREDNOSTI AKCIJA

Dr Nermina POBRIĆ
ANALIZA DETERMINANTI OBLIKA KRIVE PRINOSA NA NOVIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA

Mr Bogdan POPOVIĆ
PROBLEM UTVRĐIVANjA DISKONTNE STOPE

OPŠTE EKONOMSKE TEME
Dr Goran NIKOLIĆ, dr Srđan CVETKOVIĆ
UTICAJ REPRESIJE NA PRIVREDNI RAST U SFRJ - EMPIRIJSKI NALAZI

Vesna ZLATANOVIĆ
KARAKTERISTIKE ŽIVOTNOG STANDARDA DOMAĆINSTAVA U REPUBLICI SRBIJI

JUBILEJI
85 GODINA EKONOMSKIH I MONETARNIH ISTRAŽIVANjA U HARODNOJ BANCI SRBIJE
Dr Milan ŠOJIĆ

PRIKAZI

Deni RODRIK: "PARADOKS GLOBALIZACIJE: ZAŠTO SVETSKO TRŽIŠTE, DRŽAVE I DEMOKRATIJA NE IDU ZAJEDNO"
Dr Biljana VITKOVIĆ

Nataša GOLUBOVIĆ: "DRUŠTVENA EKONOMIKA"
Mr Jovica CVETKOVIĆ

Preuzmite dokument:

Časopis Finansije, broj 1-6/2013

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd