Е учење: Интерна ревизија

Читај ми

E learning: Интерна ревизија

Централна јединица за хармонизацију је уз донаторску подршку израдила додатне методолошке материјале из области интерне ревизије.

Материјали треба да помогну интерним ревизорима у извођењу ревизија информационих система и система безбедности информација код корисника јавних средстава као додатни стручни материјал са објашњењима основних и најзначајнијих појмова у виду смерница за обављање и/или праћење рада ангажованих експерата код ревизија наведених система уз Приручник за интерну ревизију, а документа укључују следеће: 

- Ревизија апликација / програма,
- Допуна методологије у виду ревизије информационих технологија и система безбедности информација са предлогом циљева ревизије, описом система и типичних контрола, као и студијом случаја,
- Ревизија Акта о безбедности информација – методолошке препоруке за израду, континуирано праћење, унапређење и ревизију Акта о безбедности ИКТ система према захтевима који проистичу из закона и подзаконских аката којима је уређена информациона безбедност,
- Ревизија мрежних уређаја,
- Упитник и ревизорске процедуре за Акт о безбедности информација.

Превод стручних термина са енглеског језика извршен је уз одређена ограничења, с тога су и поједини термини остављени у изворном облику како би се одржао њихов смисао. 

Методологија ИР са примером ИТ Безбеднoсти
Ревизија Акта о безбедности ИКТ система
Ревизија Апликација
Ревизија мрежних уређаја
Упитник и ревизорске процедуре за Акт о безбедности
Интерна ревизија у јавном сектору Републике Србије
Модул 1 - Увод у интерну ревизију
Модул 2 - Увод у пословне процесе
Модул 3 - Значај добре комуникације
Модул 4 - Ревизија информационих система
Алати за ревизију ИПА фондова Европске уније
Модел за интерну оцену квалитета рада јединица за интерну ревизију
Смернице за спровођење интерне ревизије мeђусeктoрских прoгрaмa и прojeкaта - ,,хоризонтална ревизија“
Смернице за успостављање заједничке јединице за интерну ревизију