Aукција петнаестогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (3,75%)
19.10.2016.

На аукцији петнаестогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 19. октобра 2016. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 98.763.000 евра. Реализовано је 75.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 75.000.000 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. октобра 2031. године. Датум доспећа купона (3,75% годишње) је 21. октобар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, мања је за 1,65 процентних поена у односу на аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване у јуну 2011. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у октобру 2016. године.