Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Saopštenje uz makroekonomske i fiskalne podatke za avgust 2013
16.09.2013.

Ukupan ostvareni deficit konsolidovanog bilansa države u avgustu iznosi 30,4 milijardi dinara, dok je ukupan kumulativni deficit u periodu od januara do avgusta ove godine dostigao iznos od 113,7 milijardi dinara. Ostvareni deficit republičkog budžeta u avgustu iznosi 30,0 milijardi dinara, dok je ukupan ostvareni deficit u periodu januar-avgust ove godine na nivou od 130,7 milijardi dinara. Ukupni deficit konsolidovanog bilansa države od početka ove godine niži je od ukupnog deficita republičkog budžeta usled ostvarenog suficita na ostalim nivoima opšte države.

Ostvareni prihodi republičkog budžeta u avgustu su bili na nivou od 62,7 milijardi dinara, što je u skladu sa očekivanjima. U odnosu na prethodni mesec prihodi su bili manji zbog niže ostvarenih prihoda od PDV-a i akciza, dok su neporeski prihodi bili viši od prethodnog meseca. U julu se uplaćuju tromesečne obaveze po osnovu PDV-a, te je visok priliv za ovaj mesec uobičajen; u avgustu se uplaćuju obaveze samo za prethodni mesec tako da je niže ostvarenje u skladu sa očekivanjima. Prihod od akciza iznosio je 11,6 milijardi dinara i značajno je niži od prihoda u julu. Visoka naplata akciza na duvanske prerađevine u prethodna dva meseca uzrokovana je utvrđivanjem nove minimalne visine akcize na duvanske proizvode u julu, u skladu sa zakonom (uobičajeno je da se u periodu pre utvrđivanja novih, viših iznosa akciza povećava obim uvoza i proizvodnje cigareta, što se reflektuje na naplatu akciza). Julski prihodi od akciza na duvan su takođe niži zbog kalendarskog efekta, tj. zbog uplate dela avgustovskih akciza u septembru. Naposletku, visok iznos neporeskih prihoda posledica je uplate dividende NIS u iznosu od oko 3,6 milijardi dinara.

Rashodi republičkog budžeta u avgustu 2013. godine izvršeni su u iznosu od 92,7 milijardi dinara. U odnosu na prethodni mesec najviši rast beleži se kod rashoda za subvencije, rashoda po osnovu otplate kamata i neto budžetske pozajmice. Visoki rashodi za subvencije posledica su isplate subvencija u poljoprivredi za zaostale iznose od početka godine, kao i subvencija privredi, dok su kamate isplaćene u skladu sa planom otplate javnog duga. Rekordan iznos budžetskih pozajmica uzrokovan je pozajmicom preduzeću ''Simpo'' u iznosu od 1,5 milijarde dinara. Transferi ostalim nivoima vlasti kao i isplate kroz Nacionalni investicioni plan bili su viši u odnosu na prethodne mesece usled isplate zaostalih obaveza.

U narednom periodu nastaviće se sa politikom nulte tolerancije u naplati poreskih prihoda i pojačaće se poreske kontrole radi suzbijanja sive ekonomije. Naročita pažnja biće posvećena kontroli troškova i ostvarenju rashoda budžeta za 2013. godinu.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd