Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Srbija se u januaru razdužila za 125 miliona evra
11.02.2013.

Javni dug Republike Srbije se smanjio, sa 17,671 milijardi evra na kraju 2012. godine, na 17,546 milijardi evra na kraju januara 2013. godine. Na ovaj način, Srbija se u januaru razdužila za iznos od 125 miliona evra. Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu na kraju januara iznosilo je 59,9 odsto. Imajući u vidu da je država u januaru otplatila znatno više kredita iz prošlosti, nego što je uzela novih zajmova, stanje javnog duga na kraju meseca je smanjeno na nivo ispod onog koji je zabeležen u novembru prošle godine.

U januaru 2013. godine, Republika Srbija je otplatila dospele kredite u ukupnom iznosu od 468 miliona evra. Od toga je na ime glavnice dospelog duga plaćeno 413 miliona evra, a po osnovu kamata dodatnih 55 miliona evra. Najveće razduživanje izvršeno je na domaćem finansijskom tržištu, s obzirom da je otplaćno 303 miliona evra glavnice duga po osnovu dugoročnih hartija od vrednosti, kao i 88 miliona evra glavnice duga po osnovu kratkoročnih hartija od vrednosti. Pored toga, otplaćene su i obaveze prema inostranim poveriocima u iznosu od 14 miliona evra, kao i obaveze po osnovu datih garancija u iznosu od 15 miliona evra.

Tokom januara, Republika Srbija je, radi otplate dospelih kredita, emitovala nove hartije od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 37 milijardi dinara. Istovremeno, u cilju finansiranja investiocionih projekata povučeno je dodatnih 40 miliona evra prethodno ugovorenih kredita.

U januaru je nastavnjen kontinuirani trend poboljšanja uslova za nove zajmove, tj. pad kamatnih stopa na sve vrste novoemitovanih hartija od vrednosti. U odnosu na period pre donošenja programa fiskalne konsolidacije, kamatne stope na novoemitovane hartije od vrednosti su smanjene za 1,3 procenta poena kod evro denominovanih obveznica, dok su kod dinarskih hartija od vrednosti kamatne stope smanjene u rasponu od 2 do 3 procenta poena. Kamatne stope na dugoročne evro denominovane hartije od vrednosti nalaze se na istorijskom minimumu i iznose 4,875%, dok je najlikvidnija dinarska hartija od vrednosti sa ročnošću od 53 nedelje sredinom januara prodata po kamatnoj stopi od 11,24%, što je takođe najniža kamata ostvarena od kako se ova hartija emituje i za 0,5 procetnih poena niža od trenutne referentne kamatne stope Narodne banke Srbije.Tabelarni pregled kretanja javnog duga Republike, novembar 2012. - januar 2013.

Grafički pregled kretanja javnog duga Republike, novembar 2012. - januar 2013.

Efekat promena stanja javnog duga u periodu decembar 2008. - januar 2013.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd