Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Саопштење - Начин обрачуна годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину
07.04.2010.

Министарство финансија је у Објашњењу о примени чл. 87. до 89. и члана 117. Закона о порезу на доходак грађана код утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину, број: 414-00-7/2010-04, од 12. фебруара 2010. године, дало објашњење у вези начина утврђивања, обрачунавања и плаћања годишњег пореза на доходак грађана, у коме су исказани подаци о висини неопорезивог износа и личних одбитака, износу обрачунске величине (износ дохотка за опорезивање) за утврђивање одговарајуће пореске стопе, приходима који се опорезују, дохотку за опорезивање, пореској стопи и основици, затим подношење пореске пријаве и пример обрачуна пореза.

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 18/10), који је Народна скупштина донела дана 23. марта 2010. године, а који се примењује од 27. марта 2010. године, чланом 20. прописано је да изузетно, за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину, доходак за опорезивање чини разлика између дохотка утврђеног у складу са ст. 4. до 7. члана 87. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09 и 44/09 – у даљем тексту: Закон) и неопорезивог износа из става 1, односно става 2. тог члана, умањена за износ привременог смањења плата, односно зарада, нето накнада и других примања физичког лица – обвезника годишњег пореза на доходак грађана, сагласно Закону о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору („Службени гласник РС”, број 31/09).

Ставом 2. тог члана закона прописано је да обвезник годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину је дужан да за остварени доходак у тој години поднесе пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, најкасније до 15. априла 2010. године.Сходно томе, изузетно, физичким лицима која су обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину, а којима је у претходној години вршено смањење плата, накнада и других примања према одредбама Закона о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору, код утврђивања дохотка за опорезивање, разлика између дохотка утврђеног у складу са ст. 4. до 7. члана 87. Закона о порезу на доходак грађана и неопорезивог износа из става 1, односно става 2. тог члана, умањује се и за износ привременог смањења плата, зарада (смањења тзв. „нето” износа плата, односно зарада), нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору.

Ради исказивања податка о износу привременог смањења плата, зарада, нето накнада и других примања, Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана („Службени гласник РС”, број 20/10 – у даљем тексту: Правилник), који је ступио на снагу, тј. примењује се од 1. априла 2010 године, прописан је, између осталог, и Образац ППДГ – 5/2009 – Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину, у коме је унета нова рубрика под ред. бр. 3.12.1. у којој обвезник коме је у 2009. години била привремено смањена плата, односно зарада, нето накнада и друга примања, сагласно Закону о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору, исказује податак о износу привременог смањења наведених примања. То значи да се, изузетно, за потребе утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину, под ред. бр. 3.13. Доходак за опорезивање, исказује износ који представља износ дохотка утврђеног у складу са ст. 4. до 7. члана 87. Закона о порезу на доходак грађана (под ред. бр. 3.11.) умањеног за неопорезиви износ (под ред. бр. 3.12.) и износ привременог смањења плата, односно зарада (под ред. бр. 3.12.1.).

Сходно томе, обвезник годишњег пореза на доходак грађана који је, сагласно Закону о порезу на доходак грађана до дана ступања на снагу Правилника поднео пореску пријаву ППДГ – 5 за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину, може да поднесе пореску пријаву на новом Обрасцу ППДГ – 5/2009, који је одштампан уз Правилник и чини његов саставни део, најкасније до 15. априла 2010. године.

Такође, обвезник годишњег пореза на доходак грађана који, до дана ступања на снагу Правилника, није поднео пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину сагласно Закону о порезу на доходак грађана, подноси пореску пријаву на новом обрасцу Обрасцу ППДГ – 5/2009.

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину подноси се најкасније до 15. априла 2010. године.Пример:

Уколико је обвезник – резидент остварио укупне приходе у 2009. години (опорезив приход умањен за износ плаћених пореза и доприноса на те приходе у тој години) у износу од 5.000.000 динара, при чему је неопорезиви износ 1.589.292 динара, а износ привременог смањења плата, односно зарада 100.000 динара, доходак за опорезивање је 3.310.708 динара (остварени приход - неопорезиви износ - износ привременог смањења: 5.000.000 - 1.589.292 - 100.000 = 3.310.708), на износ до 3.178.584 динара (шестострука просечна годишња зарада) примењује се стопа од 10%, а на износ преко 3.178.584 динара (3.310.708 - 3.178.584 = 132.124), тј. на износ од 132.124 динара примењује се стопа од 15%.

Укупни остварени приходи (опорезив приход умањен за износ плаћених пореза и доприноса на те приходе)

5.000.000           

Неопорезиви износ

1.589.292

Износ привременог смањења плата, односно зарада 

100.000

Доходак за опорезивање: (оств. приходи – неопорезиви износ)

3.310.708

Стопа 10%

3.178.584

Стопа 15%

132.124

Лични одбици (за обвезника и за једно издржавано лице):

211.906 + 79.465 = 291.371

291.371

Основица за опорезивање (опорезиви доходак):

3.178.584 - 291.371 = 2.887.213

2.887.213 X 10%

132.124 X 15%

Годишњи порез (288.721+19.819=308.540)

308.540 динара

Образац пореске пријаве ППДГ-5/2009

 
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд