Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Четири системска закона на дневном реду Народне скупштине
10.05.2006.

Помоћник министра финансија Горан Анђелић представио је данас предлоге четири системска закона чије је разматрање у току на седници Народне скупштине. Анђелић је изразио наду да ће предлози Закона о рачуноводству и ревизији, Закона о тржишту хартија од вредности, Закона о инвестиционим фондовима и Закона о преузимању акционарских друштава бити усвојени, чиме би се заокружила институционална регулатива у области финансијског тржишта и омогућио његов даљи развој.
Према Анђелићевим речима, Предлог закона о рачуноводству и ревизији интензивно је рађен током две године и прошао је широку јавну расправу. Овим законом се на целовит и консистентан начин регулише област финансијског извештавања, што подразумева: уређење начина вођења пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обраду годишњих финансијских извештаја, услове и начине вршења ревизије финансијских извештаја и интерне ревизије. Закон такође регулише питање примене међународних рачуноводствених стандарда, као и оснивања Коморе овлашћених ревизора која ће се бавити доделом лиценци за професионална звања овлашћеног ревизора и овлашћеног интерног ревизора.

Предлог Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената у великој мери се ослања на искуства околних земаља и земаља развијеног типа привређивања. У потпуности је усклађен са европским директивама којима се регулише пословање и учешће на финансијском тржишту, међу које спадају директива о транспарентности и директива о спречавању манипулација на тржишту. Овим законом се регулише организовано тржиште, које обухвата берзанско и ванберзанско тржиште, затим издавање хартија од вредности и учествовање на организованом тржишту, као и надзор комисије за хартије од вредности над применом закона. Анђелић је нагласио да су комисији за хартије од вредности дата врло широка овлашћења у циљу контроле акционара и организатора тржишта.

Основни циљ Закона о преузимању акционарских друштава је обезбеђење заштите малих акционара, једнаког третмана акционара, дефинисање услова за истицање понуде о преузимању акционарског друштва, као и транспарентност у процесу преузимања. За разлику од постојећег закона, овај закон прописује да понуда за преузимање мора бити упућена свим акционарима циљног друштва и дефинише начин утврђивања минималне цене која мора бити у понуди за преузимање, нагласио је Анђелић.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд