Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Izvršenje budžeta Republike – novembar 2016. godine
21.12.2016.

U periodu januar - novembar 2016. godine ostvaren je suficit budžeta Republike u visini od 37,4 mlrd dinara. Suficit budžeta Republike, prema široj definiciji, koja u rashode uključuje i projektne zajmove koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike iznosi 15,4 mlrd dinara (tabela 4). Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova veći su u periodu januar – novembar 2016. godine za 7,1 mlrd dinara, u odnosu na isti period prethodne godine.

U novembru su ostvareni prihodi u iznosu od 87,9 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 84,8 mlrd dinara. Ostvaren je suficit u iznosu od 3,1 mlrd dinara.

Poreski prihodi republičkog budžeta u novembru iznosili su 76,9 mlrd dinara i jednaki su poreskim prihodima iz oktobra. Najveći prihod, kao i obično, zabeležen je po osnovu PDV i iznosi 40,9 mlrd dinara. Niži prihod od PDV u novembru, u odnosu na oktobar, je očekivan s obzirom da se u oktobru plaćaju tromesečne obaveze po ovom osnovu. Prihod po osnovu akciza iznosio je 22,9 mlrd dinara. Prihodi od akciza rastu na mesečnom nivou jer slabe efekti gomilanja zaliha duvanskih proizvoda u letnjem periodu. Ostvarenje neporeskih prihoda iznosilo je 10,5 mlrd dinara, pri čemu je po osnovu dividendi i dobiti uplaćeno 0,9 mlrd dinara. Po osnovu donacija uplaćeno je 0,4 mlrd dinara.

Na rashodnoj strani budžeta najznačajnija stavka su bili transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) pri čemu je odstupanje u odnosu na prethodne mesece prouzrokovano isplatom bonusa penzionerima u pojedinačnom iznosu od 5.000 dinara. Ukupan iznos je bio 8,5 mlrd dinara, a isplatu je izvršio fond PIO. Redovni transferi OOSO iznosili su 17,7 mlrd dinara, od čega je transfer PIO fondu za isplatu penzija iznosio 15,1 mlrd dinara. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,5 mlrd dinara. U skladu sa planom otplate javnog duga rashodi po osnovu kamata i glavnice po garancijama su niži nego u oktobru.

Budžet opšte države

Na nivou opšte države na kraju novembra zabeležen je deficit u iznosu od 6,8 mlrd dinara. Planirani deficit u okviru Programa sa MMF u istom periodu iznosi 131,0 mlrd dinara. Mnogo bolji rezultat ostvaren je na prihodnoj strani, boljom naplatom poreskih prihoda (PDV, akcize, doprinosi, porez na dobit), ali i većom uplatom jednokratnih neporeskih prihoda od očekivane.
Zbirni suficit lokalnih samouprava na kraju septembra iznosi 6,1 mlrd dinara. AP Vojvodina je trenutno u suficitu od 3,4 mlrd dinara. Deficit Fonda SOVO je 1,0 mlrd dinara, a PIO fond je zabeležio deficit u iznosu od 8,5 mlrd dinara. Deficit ova dva fonda finansira se depozitima iz prethodne godine kojima ova dva fonda raspolažu. Nacionalna služba za zapošljavanje i RFZO su zabeležili suficite u iznosu od 2,7 i 3,4 mlrd dinara, respektivno. Suficit RFZO je posledica dinamike isplata plata, pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola mesečne zarade, a u decembru jedna i po zarada.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, se u najvećoj meri finansiraju iz kredita namenjenih izgradnji putne infrastrukture, te je njihov ukupan deficit iznosio 28,3 mlrd dinara.

Makroekonomski i fiskalni podaci, 21. decembar 2016. godine
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd