Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Izvršenje budžeta Republike – oktobar 2016. godine
30.11.2016.

U periodu januar - oktobar 2016. godine ostvaren je suficit budžeta Republike u visini od 34,3 mlrd dinara. Suficit budžeta Republike, prema široj definiciji, koja u rashode uključuje i projektne zajmove koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike iznosi 14,1 mlrd dinara (tabela 4). Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova veći su u periodu januar – oktobar 2016. godine za 6,7 mlrd dinara, u odnosu na isti period prethodne godine.

U oktobru su ostvareni prihodi u iznosu od 87,9 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 80,8 mlrd dinara. Ostvaren je suficit u iznosu od 7,1 mlrd dinara.

Poreski prihodi republičkog budžeta u oktobru iznosili su 76,9 mlrd dinara. Najveći prihod, kao i obično, zabeležen je po osnovu PDV i iznosi 43,7 mlrd dinara. U oktobru se plaćaju tromesečne obaveze po ovom osnovu tako da je i prihod znatno viši nego u prethodna dva meseca. Prihod po osnovu akciza iznosio je 19,2 mlrd dinara. Ostvarenje neporeskih prihoda iznosilo je 10,7 mlrd dinara, pri čemu je premija po osnovu ponovnog otvaranja emisije obveznica iznosila 1,3 mlrd dinara. Po osnovu donacija uplaćeno je 0,3 mlrd dinara.

Na rashodnoj strani budžeta nije bilo veće razlike u odnosu na prethodni mesec, osim manjih obaveza po osnovu kamata. Najveće stavke na rashodnoj strani su bili rashodi za zaposlene i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO). Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,6 mlrd dinara. Transferi OOSO iznosili su 19,2 mlrd dinara, od čega je transfer PIO fondu iznosio 16,5 mlrd dinara.

Budžet opšte države

Na nivou opšte države na kraju oktobra zabeležen je deficit u iznosu od 5,8 mlrd dinara. Planirani deficit u okviru Programa sa MMF u istom periodu iznosi 122,4 mlrd dinara. Mnogo bolji rezultat ostvaren je na prihodnoj strani, boljom naplatom poreskih prihoda (PDV, akcize, doprinosi, porez na dobit), ali i većom uplatom jednokratnih neporeskih prihoda od očekivane.

Zbirni suficit lokalnih samouprava na kraju septembra iznosi 6,1 mlrd dinara. AP Vojvodina je trenutno u suficitu od 1,8 mlrd dinara. Deficit Fonda SOVO je 0,9 mlrd dinara, a PIO fond je zabeležio deficit u iznosu od 7,5 mlrd dinara. Deficit ova dva fonda finansira se depozitima iz prethodne godine kojima ova dva fonda raspolažu. Nacionalna služba za zapošljavanje i RFZO su zabeležili suficite u iznosu od 2,6 i 3,4 mlrd dinara, respektivno.

Suficit RFZO je posledica dinamike isplata plata, pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola mesečne zarade, a u decembru jedna i po zarada.
Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, se u najvećoj meri finansiraju iz kredita namenjenih izgradnji putne infrastrukture, te je njihov ukupan deficit iznosio 25,3 mlrd dinara.

Makroekonomski i fiskalni podaci, 30. novembar 2016. godine
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd