Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Izvršenje budžeta Republike – septembar 2016. godine
28.10.2016.

U periodu januar - septembar 2016. godine ostvaren je suficit budžeta Republike u visini od 27,2 mlrd dinara. Suficit budžeta Republike, prema široj definiciji, koja u rashode uključuje i projektne zajmove koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike iznosi 8,8 mlrd dinara. Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova veći su u periodu januar – septembar 2016. godine za 5,9 mlrd dinara, u odnosu na isti period prethodne godine.

U septembru su ostvareni prihodi u iznosu od 81,7 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 86,4 mlrd dinara. Ostvaren je deficit u iznosu od 4,6 mlrd dinara. *

Poreski prihodi republičkog budžeta u septembru iznosili su 65,3 mlrd dinara. PDV je ostvaren u iznosu od 32,6 mlrd dinara, a akcize u iznosu od 18,6 mlrd dinara. U prethodnim mesecima visok priliv od akciza na duvanske prerađevine bio je uzrokovan utvrđivanjem novih iznosa akciza na duvanske proizvode, u skladu sa zakonom. Uobičajeno je da se u periodu pre utvrđivanja novih viših iznosa akciza povećava obim uvoza i proizvodnje cigareta, što povećava naplatu akciza. U mesecima nakon utvrđivanja novih iznosa akciza znatno se smanjuje prihod po ovom osnovu. Remont rafinerije nafte doveo je do niže proizvodnje naftnih derivata, te i nižeg prihoda po osnovu akciza na naftne derivate. Visokom ostvarenju prihoda značajno su doprineli i neporeski prihodi u iznosu od 14,6 mlrd dinara, od čega su uplate dobiti javnih preduzeća i dividendi iznosile 5,9 mlrd dinara. Po osnovu donacija uplaćeno je 1,9 mlrd dinara.

Na rashodnoj strani budžeta nije bilo veće razlike u odnosu na prethodni mesec, osim većih obaveza po osnovu kamata, što je u skladu sa planom otplate. Najveće stavke na rashodnoj strani su bili rashodi za zaposlene i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO). Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 19,0 mlrd dinara. Transferi OOSO iznosili su 18,5 mlrd dinara, od čega je transfer PIO fondu iznosio 16,2 mlrd dinara.

Budžet opšte države

Na nivou opšte države na kraju trećeg tromesečja ove godine zabeležen je deficit u iznosu od 4,5 mlrd dinara. Planirani deficit u okviru Programa sa MMF, u istom periodu je iznosio 115,2 mlrd dinara. Mnogo bolji rezultat ostvaren je na prihodnoj strani, boljom naplatom poreskih prihoda (PDV, akcize, doprinosi, porez na dobit), ali i većom uplatom jednokratnih neporeskih prihoda od očekivane.

Zbirni suficit lokalnih samouprava na kraju septembra iznosi 7,4 mlrd dinara. AP Vojvodina je trenutno u suficitu od 2,0 mlrd dinara. Deficit Fonda SOVO je 0,9 mlrd dinara, a PIO fond je zabeležio deficit u iznosu od 7,4 mlrd dinara. Deficit ova dva fonda finansira se depozitima iz prethodne godine kojima ova dva fonda raspolažu. Nacionalna služba za zapošljavanje i RFZO su zabeležili suficite u iznosu od 2,1 i 2,8 mlrd dinara, respektivno. Suficit RFZO je posledica dinamike isplata plata, pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola mesečne zarade, a u decembru jedna i po zarada.
Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, se u najvećoj meri finansiraju iz kredita namenjenih izgradnji putne infrastrukture, te je njihov ukupan deficit iznosio 19,2 mlrd dinara.

*Nisu uključeni prihodi i rashodi indirektnih korisnika budžeta
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd