Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Izvršenje budžeta Republike – avgust 2016. godine
29.09.2016.

U periodu januar - avgust 2016. godine ostvaren je suficit budžeta Republike u visini od 31,8 mlrd dinara. Suficit budžeta Republike, prema široj definiciji, koja u rashode uključuje i projektne zajmove koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike (prikazano u tabeli 4) iznosi 16,6 mlrd dinara. Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova veći su u periodu januar – avgust 2016. godine za 4,4 mlrd dinara, u odnosu na isti period prethodne godine.

U avgustu su ostvareni prihodi u iznosu od 90,4 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 80,6 mlrd dinara. Ostvaren je suficit u iznosu od 9,8 mlrd dinara.

Visokom iznosu prihoda značajno je doprinelo ostvarenje neporeskih prihoda u iznosu od 18,1 mlrd dinara, od čega je uplata dividendi Telekom Srbija a.d. iznosila 8,9 mlrd dinara. Poreski prihodi u avgustu iznosili su 70,4 mlrd dinara. U prethodna dva meseca visok priliv od akciza na duvanske prerađevine bio je uzrokovan utvrđivanjem novih iznosa akciza na duvanske proizvode, u skladu sa zakonom. Uobičajeno je da se u periodu pre utvrđivanja novih viših iznosa akciza povećava obim uvoza i proizvodnje cigareta, što povećava naplatu akciza. U mesecima nakon utvrđivanja novih iznosa akciza smanjuje se prihod po ovom osnovu. Što se tiče PDV, u julu se uplaćuju i tromesečne obaveze po ovom osnovu, a u avgustu obaveze samo za prethodni mesec. Po osnovu donacija uplaćeno je 1,8 mlrd dinara.

Rashodi su iznosili 80,6 mlrd dinara. Najveće stavke na rashodnoj strani su bili rashodi za zaposlene i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO). Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,5 mlrd dinara. Transferi OOSO iznosili su 18,4 mlrd dinara, od čega je transfer PIO fondu iznosio 16,1 mlrd dinara.

Na nivou opšte države u prvih osam meseci je zabeležen suficit u iznosu od 8,5 mlrd dinara, a samo u avgustu ostvaren je suficit u iznosu od 9,4 mlrd dinara. Avgustovskom rezultatu, pored suficita na nivou budžeta Republike, doprinela je i kvartalna uplata obaveza po osnovu poreza na imovinu što je prihod lokalnih samouprava. Zahvaljujući tome, zbirni suficit lokalnih samouprava na kraju avgusta iznosi 12,3 mlrd dinara. AP Vojvodina je trenutno u suficitu od 1,6 mlrd dinara. Deficit Fonda SOVO je 0,7 mlrd dinara, a PIO fond je zabeležio deficit u iznosu od 7,6 mlrd dinara, s obzirom na depozite iz prethodne godine kojim ova dva fonda raspolažu. Nacionalna služba za zapošljavanje i RFZO su zabeležili suficite u iznosu od 1,7 i 1,9 mlrd dinara, respektivno. Suficit RFZO je posledica dinamike isplata plata, pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola mesečne zarade.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, se u najvećoj meri finansiraju iz kredita, te je njihov ukupan deficit iznosio 17,2 mlrd dinara.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd