Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – мај 2015. године
17.06.2015.

Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода ''испод црте'' у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

У првих пет месеци 2015. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 24,5 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 29,3 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У мају су остварени приходи у износу од 71,4 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 76,6 млрд динара што је резултирало месечним дефицитом у износу од 5,2 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује део прихода, и из њих финансираних расхода, индиректних корисника буџета.

Порески приходи у мају износили су 62,4 млрд динара, а донације 0,1 млрд динара. По основу ПДВ у мају је наплаћено 36,8 млрд динара. На висок приход значајно је утицала динамика исплате повраћаја ПДВ с обзиром да је већи део повраћаја доспео почетком јуна, уместо крајем маја. Као и у случају повраћаја ПДВ, тако је и део мајских акциза уплаћен у јуну што је утицало на нижи приход у односу на претходни месец. Приход по основу акциза у мају је износио је 12,7 млрд динара. Приход по основу пореза на добит је виши у односу на претходне месеце с обзиром да расте уплата пореза по основу годишњег обрачуна. Пошто је крајњи рок за обрачун и уплату 30. јун, овог месеца се очекује највећи приход по основу овог пореског облика. Преостали порески приходи су наплаћени у складу са очекивањима. Непорески приходи остварени су у износу од 8,8 млрд динара и за разлику од претходних месеци није било значајних уплата ванредних прихода.

Извршени расходи у мају су били нижи у односу на расходе у априлу највише захваљујући мањим обавезама по основу камата. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (Фонд ПИО, РФЗО, НСЗ и фонд СОВО) износили су 18,1 млрд динара, а највећи део се односи на трансфер за пензије у износу од 17,1 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 19,1 млрд динара.
На нивоу опште државе у периоду јануар - мај је забележен дефицит у износу од 27,2 млрд динара, док је дефицит у мају износио 5,1 млрд динара. Посматрано по деловима опште државе, код АП Војводина суфицит износи 1,7 млрд динара, РФЗО је, такође, у суфициту у износу од 2,2 млрд динара, док је ПИО фонд забележио дефицит у износу од 3,4 млрд динара. На нивоу локалних самоуправа суфицит износи 7,2 млрд динара, од чега је само у мају остварен суфицит у износу од 3,3 млрд динара захваљујући уплати кварталних обавеза по основу пореза на имовину.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд